Praktijknetwerk Biologisch: Klimaatneutraal! zoekt deelnemers

CLM Onderzoek en Advies (CLM) en het Louis Bolk Instituut (LBI) voeren met ondersteuning van het Biohuis, gefinancierd door het ministerie van EL&I en verschillende andere partijen, van oktober 2012 tot en met april 2015 het Praktijknetwerk Biologisch: Klimaatneutraal! uit.

Doel van het praktijknetwerk is met circa 50 bedrijven uit de melkvee, de akkerbouw, vollegrondsgroenten, de pluimvee en de varkenssector te werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Dat houdt in dat we op zoek gaan naar reductie van emissies op het bedrijf door bijvoorbeeld ander voer en anders voeren en een ander mest-en bodemmanagement, maar ook naar eigen energieproductie en koolstofvastlegging, naar compensatiemaatregelen en naar maatregelen in de keten. Het bedrijf staat wel centraal in deze zoektocht. In de lente van 2015 hopen we 50 klimaatneutrale biologische bedrijven te hebben die als voorbeeld dienen voor de overige, circa 1450, biologische bedrijven in Nederland.Methodisch pakken we het zo aan dat we in het eerste jaar, 2012-2013, in drie sectoren (melkvee, open teelten en intensief) met elk twee studiegroepen aan de slag gaan om de succesvolle Klimaatmeetlat die CLM heeft ontwikkeld voor gangbare bedrijven (zie www.klimaatlat.nl) aan te passen aan de biologische bedrijfsvoering. Van elk bedrijf maken we een klimaatbalans van de huidige situatie. Dat wordt het startpunt. Daarna gaan we individueel en in studiegroep verband maatregelen bedenken, toepassen op het eigen bedrijf en in de loop van 2013 monitoren met behulp van de 'Bio-klimaatmeetlat' en beoordelen op hun effect op de klimaatbalans.

In het tweede jaar, 2013-2014, willen we over de eigen sector heen gaan kijken en bestuderen hoe in samenwerking met bijvoorbeeld de kracht- en ruwvoerleverancier, met andere boeren, met partijen in de keten, de klimaatbalans neutraal kan worden. Ook daar komen weer concrete maatregelen naar voren die we gaan toepassen, monitoren met de bio-klimaatmeetlat en geëvalueerd gaan worden in studiebijeenkomsten. Ook gaan we kijken hoe we onze inspanningen kunnen certificeren door een onafhankelijke partij en kunnen borgen zodat er een betere prijs voor de boerderijproducten gevraagd kan worden.

In een afsluitend symposium, maart 2015 willen we alle uitkomsten naar buiten brengen. Er komt een website, er verschijnen regelmatig artikelen in de vakpers over het netwerk en er komt een brochure zodat andere boeren ook aan de slag kunnen.

Deelnemers gezocht!

De organisatoren zoeken voor dit Praktijknetwerk Deelnemers. Er kunnen 16 melkveehouders, 16 akkerbouwers en vollegrondstelers, 8 pluimveehouders en 8 varkenshouders mee doen. Ze verwachten dat u openheid van zaken geeft om de klimaatbalans te ontwikkelen, dat u de studiegroep bijeenkomsten (8 in circa 2,5 jaar) volgt en dat u van harte meedenkt om maatregelen te verzinnen en toe te passen die uw bedrijf klimaatneutraal maken. Daar staat tegenover dat u of de uren registreert die u in dit netwerk stopt of dat u een financiële bijdrage levert van circa 300 euro voor de hele periode of een combinatie van uren en financiën.

Het Biohuis, De Natuurweide, de VBP, de VBV en een aantal individuele akkerbouwers staan achter dit praktijknetwerk want de biologische sector kan zich door klimaat neutraal te worden flink onderscheiden van de gangbare landbouw.

U kunt uzelf opgeven door een mail te sturen met naam, sector en telefoonnummer voor 15 november 2012 naar:

Emiel Elferink: eelferink@clm.nl, telefoonnummer 0345 470747 of 06 14978471
Erik van Well: evanwell@clm.nl, tel 0345 470756 of 06 44462311
Kees van Veluw: k.vanveluw@louisbolk.nl, telefoonnummer 0343 523860 of 06 40063004

Voor meer informatie of opgave kunt u ook bellen met Emiel, Erik of Kees.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven