Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Leveringsvoorwaarden

 1. Welkom bij Biojournaal.nl!

Welkom bij www.biojournaal.nl (de "Website") vallend onder AGF Nederland B.V. ( “AGF”) en hartelijk dank voor uw boeking.

Deze leveringsvoorwaarden (de "Leveringsvoorwaarden") zijn met ingang van 13 juli 2022 van toepassing op ieder gebruik van de website (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door AGF worden aangeboden en op alle overeenkomsten die AGF aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Leveringsvoorwaarden. AGF raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Adverteerder") aan, deze Leveringsvoorwaarden vooraf te lezen. AGF kan deze Leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Door een Adverteerder kunnen op de Website advertenties worden geplaatst tegen betaling aan AGF (de "Advertentie"). Een Advertentie kan op verschillende manieren en posities worden geplaatst.

AGF is een nieuwsplatform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een bezoeker (een “Bezoeker” deze Advertenties kan bekijken.

 1. Algemene regels voor het plaatsen van een Advertentie op de Website

Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan enkele regels te voldoen.

 1. De Advertentie moet voldoen aan de op dat moment geldende regels met betrekking tot afmetingen, formaat en soort bestand. Deze informatie kunt u opvragen bij uw accountmanager en kunnen tussentijds wijzigen.
 2. De Advertentie mag niet misleidend of onjuist zijn.
 3. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
 4. AGF is gerechtigd om Advertenties, die naast hetgeen genoemd onder lid c, te weigeren die in strijd zijn met de bedrijfswaarden.
 5. Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.


 1. Geschillen tussen Bezoeker en Adverteerder

AGF voert geen controle uit op afspraken tussen Bezoekers en Adverteerders. Geschillen die ontstaan tussen Bezoeker en Adverteerder dienen onderling opgelost te worden.

 1. Rangschikking van Advertenties

Er zijn verschillende posities die te maken hebben met een rangschikking van meerdere advertenties. AGF werkt op de meeste posities met een rangschikking naar het moment van boeking.

 1. Betaling

5.1. De Adverteerder betaalt aan AGF het afgesproken bedrag in de afgesproken termijnen. De factuur wordt aan het begin van de maand verstuurd voor de afgesproken termijn per e-mail aan het e-mailadres dat de Adverteerder heeft opgegeven. De Adverteerder dient de factuur binnen een termijn van dertig (30) dagen na factuurdatum te betalen op de door AGF aangegeven wijze. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW (indien van toepassing).

5.2. Alle betalingen door de Adverteerder worden in mindering gebracht op de vermelde factuurnummer bij de betaling. Indien er geen factuurnummer vermeld staat, wordt de betaling in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur van de Adverteerder.

5.3. Klachten over de facturen dienen met de accountmanager afgestemd te worden binnen twee (2) maanden na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Adverteerder geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Adverteerder niet op.

5.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is AGF gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige bedrag te betalen, is AGF gerechtigd een incassobureau in te schakelen. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen.

5.5. Enig beroep van Adverteerder op verrekening of opschorting is niet toegestaan.

 1. Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

 1. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Adverteerder niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden. Het is de Adverteerder niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Leveringsvoorwaarden.

Het is niet toegestaan om Advertenties, die door AGF zijn gemaakt, elders te plaatsen of publiceren, tenzij AGF daarvoor toestemming heeft gegeven.

 1. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

 1. Beperking aansprakelijkheid AGF

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Adverteerder lijdt door

(i) gebruik van de diensten van AGF;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden via de Website;

(v) wijzigingen in de diensten van AGF of wijzigingen in of op de Website;

(vi) het handelen door Adverteerder in strijd met de Leveringsvoorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Adverteerder aan AGF heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 1800, al naar gelang wat hoger is.

 1. Wijzigingen van de diensten en de Website

AGF kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10.1. AGF kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de categorieën, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

10.2. AGF kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt, zal deze niet doorgevoerd worden. Pas als de overeenkomst wordt verlengd zullen de tarieven die dan gelden worden toegepast.  Op de Advertentietarieven pagina vind je een overzicht van categorieën en eventuele kosten voor het plaatsen van een Advertentie.

 1. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). AGF heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

 1. Klachtenregeling

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden, neem dan contact op met  uw accountmanager. Heeft u problemen met uw accountmanager, en wilt u een klacht indienen, neem dan contact op met [email protected]. Klachten over een gebrek in de dienstverlening dienen tijdig na ontdekking te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

De Adverteerder kan zijn overeenkomst met de accountmanager van AGF niet tussentijds ontbinden.

 1. Overige bepalingen

AGF Nederland B.V. (“AGF”) is gevestigd aan de Stevinweg 2, 4691 SM te Tholen. AGF heeft telefoonnummer 0166-698200, BTW nummer NL808.985.413.B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22046219.

AGF kan de Leveringsvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. AGF zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van AGF gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Leveringsvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Adverteerder wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Leveringsvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door AGF zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Leveringsvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Leveringsvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan AGF (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan AGF Nederland B.V., Stevinweg 2, 4691 SM te Tholen. Kennisgevingen aan Adverteerders zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

AGF is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van AGF over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Adverteerders zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Leveringsvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen u en AGF vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van AGF en de Leveringsvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Leveringsvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Middelburg bevoegd zijn.