Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft mede namens zijn collega Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het jaarplan 2024 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de Tweede Kamer gestuurd.
aan. De NVWA geeft daarin inzicht in de activiteiten van de organisatie in 2024, organisatiebreed en per publiek belang. Dan gaat het over voedselveiligheid, dierenwelzijn, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, diergezondheid, plantgezondheid, en natuur en milieu.

In 2023 is de NVWA begonnen met het anders inrichten van het stelsel van keuren en toezicht in de vleesketen. De Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector wordt geïntegreerd bij de NVWA. Hierdoor ontstaat een gesloten werkvloer, krijgt de toezichthouder meer ogen en oren en wordt het toezicht versterkt door meer focus en kortere beslislijnen. In 2024 maakt de NVWA zich organisatorisch gereed om begin 2025 de medewerkers van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector te kunnen ontvangen.

Speerpunten in het toezicht op het publieke belang voedselveiligheid in 2024 zijn toezicht op internethandel; toezicht op de meldplicht private laboratoria en het verder stimuleren van bedrijven van deelname aan private controle systemen. In 2024 vindt er minder reguliere inzet plaats binnen het toezicht op de horeca bij twee doelgroepen met de hoogste nalevingspercentages. Dat zijn de retail en zorginstellingen.

In 2024 besteedt de NVWA op voedselveiligheid binnen het LNV-terrein aandacht aan nieuwe risico’s door klimaatverandering, geopolitieke spanningen en aan de maatschappelijke wens voor duurzaamheid en circulaire economie, die zorgen voor veranderende grondstofstromen, productiemethoden en samenstelling van diervoeders en levensmiddelen en daarmee voor nieuwe risico’s.

De NVWA werkt in 2024 samen met het ministerie van LNV aan het verbeteren van de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van open normen op het gebied van dierenwelzijn. In 2024 worden nieuwe Europese voorstellen verwacht voor het welzijn van dieren tijdens transport. De verwachting is dat dit veel capaciteit gaat vragen van de NVWA. De NVWA zet in 2024 de ontwikkeling door van toezicht op dierenwelzijn van incidentgedreven naar risicogericht, op preventie en een aanpak bij de bron.

In 2024 maakt de NVWA ook speerpunten van het voorkomen en bestrijden van dierziekten, het voorkomen van verspreiding zoönosen en het voorkomen dat dieren die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie in de voedselketen terechtkomen. In 2024 innoveert de NVWA het toezicht op diergezondheid, onder meer door een webapplicatie die het publiek en certificerende dierenartsen snel inzicht geeft in de dierziektestatus van Nederland.

In 2024 besteedt de NVWA binnen de plantaardige sectoren ook veel aandacht aan het aanpakken van uitbraken en het bepalen van de status van gereguleerde organismen in Nederland. De prioritaire tekortkomingen in Europese wet- en regelgeving heft de NVWA, zoveel als mogelijk, op in 2024 door daar vol op in te zetten. De NVWA werkt in 2024 aan de inzet van nieuwe detectietechnieken voor de risicobeheersing van plantenziekten en plagen.

Meer informatie is hier te vinden

Bron: Ministerie van LNV