Het aantal stalbranden moet terug. Daarom komen Dierenbescherming, Het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, LTO Nederland en Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) in nauwe samenwerking met het Rijk, met een nieuw Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022. De afgelopen jaren ging de aandacht vooral uit naar bouwvoorschriften in nieuwe stallen. Met het nieuwe actieplan komt de focus meer op bestaande stallen te liggen. Dit omwille van de veiligheid voor de dieren, de veehouders en de omwonenden.

Eén van nieuwe acties in het Actieplan Brandveiligere veestallen 2018 – 2022 is het periodiek keuren van bestaande stallen voor kalveren, varkens en kippen. Het gaat hierbij om een keuring van de elektra, omdat kortsluiting vaak de oorzaak van de brand is. Aan deze maatregel is al uitvoering gegeven via verzekeraars en private kwaliteitssystemen in de veehouderij. Inmiddels zijn enkele duizenden stallen gekeurd.

Het nieuwe actieplan is een vervolg op het eerdere Actieplan Stalbranden 2012 – 2016. In deze periode zijn onder meer de wettelijke eisen voor nieuwbouw en verbouw van stallen aangescherpt, is het bewustzijn bij veehouders ten aanzien van brandveiligheid vergroot en is de registratie en het onderzoek van stalbranden verbeterd. De inspanningen van afgelopen jaren hebben nog niet geleid tot minder stalbranden en minder dode dieren.

Uit de evaluatie van het eerste actieplan blijkt dat goede stappen zijn gezet om stallen brandveiliger te maken, maar dat onverminderd doorgewerkt moet worden aan brandpreventie en bewustwording. In het nieuwe actieplan ligt de nadruk op het brandveiliger maken van bestaande stallen.De opstellers van het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 onderstrepen het belang van veiligheid en dierenwelzijn.

LTO Nederland bestuurder en voorzitter van de stuurgroep, Alfred Jansen: "Voor boeren, dieren en omwonenden zijn stalbranden ronduit verschrikkelijk. Daarom staat het voorkomen van stalbanden boven aan de prioriteitenlijst. Het is van groot belang dat veehouders zelf aan de slag gaan met het verhogen van brandveiligheid aan bestaande stallen."

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: "Verzekeraars hebben verstand van risico’s. Die kennis delen we graag met onze partners, zoals de brandweer, overheid en belangenorganisaties voor agrariërs. Zo helpen wij boeren met het voorkomen van dierenleed als gevolg van brand in de stal."

Directeur Co'tje Admiraal van de Dierenbescherming: "Het actieplan is een mooi resultaat van de samenwerking van de betrokken organisaties, maar we moeten nu doorpakken. Kortsluiting is de belangrijkste oorzaak van stalbranden. Laat dan nu binnen een jaar in alle stallen de elektra controleren en zorg dat alle geconstateerde tekortkomingen ook binnen een jaar verholpen zijn."

Er zijn nog twee aspecten waar de Dierenbescherming voortvarendheid wil zien: het gebruik van bliksemafleiders en sprinklersystemen. "Hevig onweer zorgt steeds vaker voor een stalbrand dus bliksemafleiders moeten er zo snel mogelijk komen. Ook goed werkende sprinklerinstallaties liggen voor de hand." Voor beide opties is meer onderzoek nodig. Admiraal vindt dat dat nu snel afgerond moet worden.

Roelf Knoop, namens Brandweer Nederland lid van de stuurgroep Actieplan Stalbranden: "De brandweer staat bij een stalbrand voor een lastige opgave en de impact op de collega’s die de brand bestrijden is enorm. We zien daarom de noodzaak om de brandveiligheid van stallen verder te verbeteren. Het is belangrijk dat er nu ook concrete stappen worden gezet voor bestaande stallen. Goed dat de branche zelf initiatieven neemt. Brandweer Nederland levert daar graag met expertise een bijdrage aan. Wij zetten ons in voor minder branden, minder (dierlijke) slachtoffers en minder schade."

Cijfers stalbranden

2017: 47 stalbranden (28 branden waarbij dieren omkwamen)
2016: 49 stalbranden (26 branden waarbij dieren omkwamen)
2015: 33 stalbranden (15 branden waarbij dieren omkwamen)
Bron: Verzameld door Het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland


Klik hier voor het: Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022

Voor meer informatie:

LTO Nederland Maarten Leseman 06 - 83 80 41 53
Dierenbescherming Niels Dorland 088 - 811 32 61
Verbond van Verzekeraars Rudi Buis 06 - 20 56 15 21
Brandweer Nederland Marieke van der Horn 06 - 48 59 17 12