Via een memo heeft gedeputeerde Spierings van de provincie Noord-Brabant richting de Provinciale Staten aangegeven op welke manier zij samen met andere provincies en gemeenten verder wil werken aan de verduurzaming van de veehouderij nu het kabinet heeft besloten om het wetsvoorstel Veedichte gebieden in te trekken. Spierings bepleit onder andere de invoering van een APK voor stallen en het vervallen van de mogelijkheid van intern salderen van de geur- en ammoniakemissie van een bedrijf. Ook wil de gedeputeerde kleinere compartimenten in de Meststoffenwet.

Het maatregelenpakket dat Spierings voorstaat bestaat uit 10 maatregelen:
Verbeterde werking van het principe Best Beschikbare Technieken (BBT):
De rechter constateert nu dat een veehouder BBT heeft toegepast als wordt voldaan aan het Besluit emissiearme technieken. Dit besluit is echter gericht op ammoniak zodat het voldoen aan het Besluit niets zegt of de techniek ook BBT voor geur is. Bovendien zijn vaak ook verdergaande technieken mogelijk om ammoniakemissie terug te dringen;

Invoering van een APK voor stallen:
Nieuwe technieken zijn pas aan de orde zodra een ondernemer gaat ontwikkelen. Oude stallen met een hoge ammoniak en geuruitstoot kunnen daardoor lang blijven functioneren. Een APK kan dit voorkomen en regelen dat bestaande stallen worden aangepast;

Het vervallen van de mogelijkheid van intern salderen in regelgeving:
Voor geur en ammoniak staat de huidige regelgeving toe dat stallen met verouderde technieken, die afzonderlijk niet voldoen aan gestelde eisen, nog steeds mogen worden gebruikt mits dit wordt gecompenseerd door een nieuwe stal met een emissiearme techniek. Deze oude systemen zorgen echter voor de meeste overlast in een gebied;

Verkleinen compartimenten Meststoffenwetgeving:
Op dit moment onderscheidt de Meststoffenwetgeving de compartimenten Zuid en Oost. Uitwisseling van dierrechten tussen deze compartimenten is niet toegestaan. Door de grootte van de compartimenten kunnen er binnen de compartimenten alsnog concentraties van veehouderijen ontstaan. Verkleining van de gebieden voorkomt dit;

De biologische pluimveesector moet ook voldoen aan de emissie-eisen voor fijnstof
De fijnstofproblematiek doet zich met name voor bij pluimveebedrijven. Voor de biologische sector gelden in de huisvestigingseisen geen vaste emissie percentages. Nu bedrijven steeds vaker overschakelen naar biologisch heeft dat effect op de gemeten emissies in een regio;

Op termijn strengere generieke emissie-eisen stellen:

De aankondiging dat het goed is om op termijn door te ontwikkelen naar hogere emissiereducties schept een duidelijke punt op de horizon en stimuleert innovatie;

Milieunormen opnemen in bestemmingsplannen:
Via het bestemmingsplan kunnen gemeenten op de omgevingskwaliteit te sturen. Door middel van voorbeelden wordt hierover actief naar gemeenten gecommuniceerd;

Invoering van het principe stalderen:

Staldering houdt in dat een nieuwe stal pas gebouwd mag worden als daarvoor een oude stal wordt gesloopt. In de provinciale verordening ruimte of gemeentelijk bestemmingsplannen kunnen hierover regels worden opgenomen;

Adequate beëindiging van de Stoppersregeling ammoniak in 2020:
Op landelijk niveau dient men uiterlijk per 01/01/2020 te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. Veehouderijen dienen dan óf te stoppen óf hun stallen aangepast te hebben. Indien een veehouder besluit door te gaan dient tijdig een vergunning aangevraagd te worden;

Uitrol ontwikkelde portal voor een goede monitoring van de werking van luchtwassers:
Landelijk is vereist dat een luchtwassers is voorzien van een elektronisch monitoringssysteem. De vorm waarin de data aangeleverd moet worden is echter niet voorgeschreven. Er is nu een portal ontwikkeld, die de verschillende data centraal kan ontsluiten. Landelijke uitrol van de portal is gewenst.

Bron: Groene Ruimte