Oud grasland levert vergelijkbare tot hogere opbrengsten op dan nieuw grasland. Dat blijkt uit recent onderzoek op tien melkveebedrijven op zeeklei, waar jong en oud grasland vergeleken worden op productie, voederwaarde, bodemkwaliteit en biodiversiteit. Bij de behandeling waar niet bemest wordt met stikstof, blijkt de productie zelfs bijna 10% hoger te liggen. De resultaten zijn verrassend, omdat veel agrarische ondernemers grasland juist vernieuwen om een hogere productie te behalen.

Nieuw inzicht in graslandvernieuwing

De onderzoeksresultaten worden bekend op een moment waarop in de melkveehouderij volop discussie is over de waarde van blijvend grasland versus scheuren en nieuw ingezaaid grasland. Onderzoekster Goaitske Iepema: "De aanname dat jong grasland altijd meer oplevert dan oud grasland, gaat met de huidige bemestingsgebruiksnormen niet meer op. Het koesteren van het organische stofgehalte dat je als veehouder onder je grasland hebt, wordt nog belangrijker. Wij hopen dat ondernemers deze kennis meenemen in hun management en hun overwegingen om grasland wel of niet te vernieuwen."


Resultaten van het onderzoek

Het onderzoek is tijdens het afgelopen seizoen uitgevoerd bij tien melkveehouders in de provincies Friesland en Groningen vanuit het project Goud van Oud Grasland. Op elk melkveebedrijf is van een jong en oud grasland de productie gemeten bij 0 en 300 kilogram N per hectare. De opbrengst varieerde bij 0 kilogram N bemesting tussen de 6,9 en 12,9 ton droge stof per hectare. Met een bemesting van 300 kilogram N per hectare uit kunstmest varieerde de opbrengst tussen de 13,8 en 18,0 ton droge stof per hectare. Oude graslanden (ouder dan 20 jaar) hadden gemiddeld een hogere opbrengst dan de jongere percelen (jonger dan 10 jaar). Dit gold zowel voor de onbemeste behandelingen (10,2 versus 9,4 ton ds per hectare) als de behandelingen die 300 kilogram stikstof per hectare toegediend kregen (15,9 versus 15,6 ton ds per hectare). Zonder stikstofbemesting produceren acht van de tien oude graslandpercelen beter dan de jonge percelen op hetzelfde bedrijf. Door de bemesting met stikstof wordt het verschil in productie tussen jong en oud grasland kleiner.Ook stikstofopbrengst hoger van oud grasland

Zonder stikstofbemesting varieerde de stikstofopbrengst van het grasland zelf 113 tot 250 kilogram N per hectare. Met een bemesting van 300 kilogram N per hectare uit kunstmest varieerde dit van 320 tot 483 kilogram N per hectare. Oud grasland (ouder dan 20 jaar) had gemiddeld een hogere opbrengst dan de jongere percelen (jonger dan 10 jaar), bij zowel 0 kilogram N (198 versus 172 kilogram N per hectare) als 300 kilogram N per hectare (391 versus 378 kilogram N per hectare).

Over het project Goud van Oud Grasland

In het project Goud van Oud Grasland (2013-2015) wordt, naast dit onderzoek, gekeken naar het 'goud' van oud grasland in biodiversiteit en andere maatschappelijke diensten, en het langjarig effect van bemesting op bodemkwaliteit en productie. Daarnaast wordt onderzocht welke factoren oud grasland productief houden en hoe je hier als agrarische ondernemer op kunt sturen. Goud van Oud Grasland is een project van LTO Noord en wordt uitgevoerd door Bianca Domhof van Projecten LTO Noord, Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut, Goaitske Iepema van Hogeschool Van Hall Larenstein. Het wordt gefinancierd door de Provincies Friesland en Groningen, de LTO Noord Fondsen en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Voor meer informatie over dit onderzoek: Nick van Eekeren of Bianca Domhof.