Bij de stemmingen over de begroting van LNV zijn diverse moties aangenomen om de biologische landbouw te ondersteunen. Het gaat over moties over het borgen dat pachtgronden biologisch blijven, het inventariseren en verlagen van de regeldruk voor biologische boeren en het in kaart brengen van het ongelijke speelveld in Europa voor biologische boeren.

De Tweede Kamer is van mening dat van de overheid gepachte biologisch gecertifieerde gronden weer opnieuw verpacht moeten worden aan louter biologische ondernemers. Pipie Smits van Oyen, voorzitter Biohuis: "De biologische sector heeft bij de Kamer aan de bel getrokken over de signalen dat diverse biologische boeren hun pachtgronden dreigen te verliezen door de systematiek die Staatsbosbeheer heeft gekozen voor het uitgeven van gronden. Wij zijn blij dat de Kamer nu de regering verzoekt dit tegen te gaan."

GroenLinks-PvdA vroeg de regering in een motie om de continuering te borgen van eigen biologisch gecertificeerde pachtgronden, ook na transacties naar nieuwe pachters. Het gaat hier onder andere om grond die door het Rijksvastgoedbedrijf of Staatsbosbeheer wordt verpacht. De motie werd op dinsdag 6 februari door een meerderheid in de Tweede Kamer gesteund.

De partij wijst er op dat Nederland het streven heeft om in 2030 minimaal 15% van het landbouwareaal voor biologische landbouw te gebruiken en dat in aandeel in 2021 nog maar 4% bedroeg. De partij stelt dat het verwerven van grond en de uitgifte van grond middels pacht een middel is om invloed uit te oefenen op de transitie van gangbare naar biologische landbouw.

Klik hier voor de motie.

De Tweede Kamer steunde ook een motie van GroenLinks-PvdA, D66 en ChristenUnie waarin de regering wordt gevraagd in kaart te brengen van welke regelingen biologische boeren geen gebruik kunnen maken, omdat ze voorlopers zijn, en waar de regeldruk voor biologische boeren verminderd kan worden, omdat ze al voldoen aan de Skal-voorwaarden.

De indieners van de motie stellen dat biologische boeren tot de koplopers behoren in de beoogde transitie van de landbouw. Zij zouden daarvoor beloond moeten worden, maar de drie partijen constateren dat biologische boeren voor de overheid vaak nog een uitzondering zijn en regelingen daarom niet altijd op hen zijn afgestemd.

Klik hier voor de motie.

Vandaag is ook een rondetafelgesprek over dit onderwerp waar Pipie Smits van Oyen (voorzitter Biohuis) is uitgenodigd via Bionext. En daarover ook een position paper heeft opgesteld om een aantal praktijkproblemen duidelijk toe te lichten aan de Tweede Kamer.

Tot slot is er ook een motie aangenomen van VOLT waarin de regering wordt gevraagd om de adviescommissie Actieplan biologische landbouw, die onder leiding staat van Elies Lemkes (voormalig gedeputeerde provincie Noord-Brabant) op te roepen om het onderwerp gelijk EU-speelveld prioriteit te geven.

Deze motie kwam voort uit een inzet vanuit het GroenBoerenPlan, Bionext, Biohuis en LTO. Laurens Nuijten, Bionext: "In de kern gaat het om dat de groene boer niet beloond wordt voor de maatschappelijke baten die worden geleverd. De opdracht aan deze commissie is om in beeld te brengen welke instrumenten er zijn om dit speelveld meer gelijk te maken."

Klink hier voor de motie.