"Deze regels zijn buitenproportioneel en hebben juist een omgekeerd effect"

LTO Noord niet eens met Fries weidevogelbeleid

De provincie Fryslân werkt aan beleid om de weidevogelpopulatie te versterken. Omdat de doelen voor weidevogels niet gehaald worden gaat de provincie Fryslân boeren nu via een verordening dwingen om aandacht te hebben voor weidevogels. LTO Noord maakt hier bezwaar tegen.

In de Startnotitie Weidevogels 2021 - 2030 van de Provincie staan drie ambitieniveaus voor het aanscherpen van het huidige beleid voor de komende periode. Gedeputeerde Staten van Fryslân leggen de evaluatie van 2014 tot 2020 en de startnotitie met daarin de keuze voor een ambitieniveau op 21 april voor aan Provinciale Staten. De voorkeursambitie van GS gaat uit van het omkeren van de neerwaartse trend en de stabilisatie en groei van de weidevogelpopulaties. Met als richtlijn 10.000 broedparen van de grutto. Dit is in lijn met het huidige beleid, maar aangevuld met aanbevelingen uit de evaluatie, de petitie Fryslân Greidefûgellân en het Aanvalsplan Grutto. Dan gaat het bijvoorbeeld om verdienmodellen zoals een hogere melkprijs voor boeren, en de gebiedsgerichte samenwerking in robuuste weidevogelkerngebieden.

Belangrijk hierbij is om die benadering in de kerngebieden te koppelen aan de agenda’s voor bijvoorbeeld landbouw, veenweide, stikstof en natuur. Dit ambitieniveau vraagt om extra middelen, bovenop het huidige weidevogelbudget. Het gaat om een Rijksbijdrage van tien miljoen per jaar en middelen voor de aankoop en afwaardering van grond. Een lager ambitieniveau betekent volgens de provincie het voortzetten van het huidig beleid en accepteren van de neerwaartse trend. Het hogere ambitieniveau gaat uit van het optimaliseren van de totale oppervlakte weidevogelkansgebied in Fryslân en een robuustere weidevogelpopulatie (15.000 broedparen voor de grutto). Naast bovenstaande middelen vraagt dat om een extra provinciale bijdrage van vijf miljoen. Op basis van de keuze van PS komt er nieuw weidevogelbeleid. Naar verwachting stelt PS dit in november dit jaar vast. 

In de verordening staan regels die bepalen dat boeren elke keer voordat ze het land ingaan voor werkzaamheden of om vee te laten weiden het land moeten laten scannen op nesten of weidevogels door een vogelwachter. Deze regel geldt voor zo ongeveer de helft van het Friese landbouwgebied. LTO Noord heeft samen met de Agrarische Collectieven bezwaar gemaakt tegen deze voorstellen. LTO Noord-bestuurder Jan Teade Kooistra: “Deze regels zijn buitenproportioneel en hebben juist een omgekeerd effect. Boeren doen al genoeg aan weidevogelbeheer, zo werken we ook mee aan ‘Grutsk op ús Greidefûgels’.

De onderzoeksplicht voor weidevogels is niet het enige dat de landbouw volgens LTO Noord gaat raken. Met de verordening wil de provincie ook provinciebreed bepalen dat werkzaamheden voor zonsopkomst en na zonsondergang worden verboden tenzij je kunt aantonen dat er geen dieren in het perceel zitten. Daarnaast is er een bepaling die regelt dat binnen 150 meter van percelen met weidevogels geen ganzen verjaagd of geschoten mogen worden. Kooistra stelt vast dat de provincie denkt de weidevogelpopulatie zo te versterken, maar juist op deze manier geen draagvlak meer houdt bij de agrariërs. Boeren houden al zorgvuldig rekening met de weidevogels door mee te doen aan weidevogelbeheer of deelname aan weidevogelprojecten.

De verordening moet nog vastgesteld worden door de provincie. LTO Noord zal samen met anderen blijven aandringen op het intrekken van deze ineffectieve voorstellen.

Bron: LTO Noord en Provincie Fryslân


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven