Rli pleit voor stevigere aanpak in het bodembeleid

"Het gaat niet goed met rurale bodems in Nederland"

Het gaat niet goed met de rurale bodems in Nederland. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een nieuw rapport. In het advies 'De bodem bereikt' pleit de Raad voor een stevigere aanpak in het bodembeleid. De zorg voor vitale bodems is een verantwoordelijkheid van de samenleving als geheel, maar de overheid heeft hierin een belangrijke taak.

Rurale bodems zijn belangrijk voor meerdere functies. Naast landbouw, bosbouw of natuur, zorgen ze voor de kwaliteit en opslag van water en opslag van koolstof. Ondanks internationaal beleid en richtlijnen hebben de bodems last van verzuring, vermesting, verdroging, verdichting en een verhoogde kwetsbaarheid. De internationaal afgesproken doelen voor onder andere bodem, natuur, water en klimaat worden daardoor niet gehaald. Intensief gebruik en gevaarlijke stoffen zetten de vitaliteit onder druk. Met als gevolg lagere opbrengsten en een matig tot slechte kwaliteit van de beschermde natuur. Ook de waterkwaliteit voldoet niet aan de normen en bodems houden te weinig water vast en stoten te veel broeikasgassen uit

Dit wordt verergerd door de klimaatverandering: organische stof breekt hierdoor sneller af. Dit heeft gevolgen voor het watervasthoudend vermogen, de bodemvruchtbaarheid en de opslag van koolstof uit broeikasgassen. En dat terwijl de extremere weersomstandigheden door de klimaatverandering juist vragen om een bodem die meer water en koolstof opslaat.

Adviezen
De raad doet in het advies zes aanbevelingen. Omdat de ruimte in Nederland schaars is, adviseert de raad het Rijk onder meer meervoudig gebruik van de bodems te stimuleren, bijvoorbeeld voor landbouw en voor koolstofopslag of voor bos en wateropslag. Uitgangspunt daarbij is dat de vitaliteit van de bodem leidend is voor de functies die erop kunnen plaatsvinden. Functies volgen bodem. Dit principe adviseert de raad om vast te leggen in de Nationale Omgevingsvisie. Uitwerking daarvan ligt naar de mening van de raad primair bij de provincies.

Omdat het huidige beleidsinstrumentarium niet zorgt dat beleidsdoelen worden gehaald, adviseert de raad dit instrumentarium aan te passen. Sturing op bodemvitaliteit is daarbij leidend. De raad denkt hierbij aan het opzetten van een monitorings- en kennissysteem waarin meer informatie wordt verzameld en gedeeld.

Daarnaast adviseert de raad bestaande wet- en regelgeving aan te passen, zodat de regelgeving stuurt op vitale bodems. De raad geeft voorbeelden voor het pacht, mest en fiscaal beleid.

Grondeigenaren en gebruikers kunnen gestimuleerd worden tot goed gedrag met op maat gesneden beloningsvormen. Dat kan bijvoorbeeld via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of door regiobranding.  Tot slot adviseert de raad de overheid herstelwerkzaamheden in bos- en natuurgebieden te stimuleren bijvoorbeeld door te investeren in subsidies.

Klik hier om het advies ‘De bodem bereikt’ te lezen.

Bron: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven