Oplossing gezocht voor eisen omtrent beweiden en bemesten

Schouten reageert op uitspraak Raad van State over PAS

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met daarin haar reactie op een uitspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof niet gebruikt mag worden als basis voor toestemming voor activiteiten en dat het weiden van vee en het bemesten van grond niet 'vergunningvrij' mocht worden gemaakt. De komende weken zal gewerkt worden aan een oplossing om op een pragmatische manier invulling te geven aan de eisen van de Raad van State omtrent beweiden en bemesten. 

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State moet voor alle ruim 3300 activiteiten, die onder de vrijstelling zijn geregistreerd, alsnog een toestemmingsbesluit worden verleend. Tijdens een bestuurlijk overleg met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat en drie gedeputeerden namens de provincies heeft Schouten besproken op welke manier de overheden op de korte, middellange en lange termijn om willen gaan met de uitspraak. Besloten is een team van specialisten met hoge urgentie te laten werken aan oplossingsrichtingen voor de vraagstukken die de uitspraak met zich meebrengt. 

Beweiden en bemesten
De komende weken zal gewerkt worden aan een oplossing om op een pragmatische manier invulling te geven aan de eisen van de Raad van State omtrent beweiden en bemesten. Daarnaast is het noodzakelijk om tot een oplossing te komen voor de activiteiten die in de afgelopen jaren via meldingen zijn geregistreerd. Voor deze vraagstukken zal Schouten samen met de betrokken overheden en in overleg met betrokken sectororganisaties een aanpak ontwikkelen. Voor het zomerreces zal de minister de Kamer nader informeren over hoe zij invulling wil geven aan bovengenoemde acties.

Individuele passende beoordeling vergunningverlening
Als gevolg van de uitspraak geldt als voorwaarde bij toestemmingsverlening dat zodanige maatregelen moeten worden getroffen dat verzekerd is dat de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden niet toeneemt. Dat kan door maatregelen verbonden aan de activiteit zelf, of – onder strikte voorwaarden – door saldering met de effecten van beëindiging of beperking van andere activiteiten. Individuele toestemmingsverlening is ook mogelijk op basis van een andere ecologische onderbouwing waaruit blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende Natura 2000-gebied niet worden aangetast ondanks een toename van stikstofdepositie van het betreffende project. Het is aan het betreffende bevoegde gezag om hierover te oordelen. Hierbij is aandacht voor een eenduidige handelwijze tussen de bevoegde instanties.

Zie voor meer informatie de Kamerbrief met de reactie van Schouten op de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof op de site van het ministerie van LNV.

Bron: Ministerie van LNV via Groene Ruimte


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven