'Bio in het stemhokje', onder deze noemer verzamelden politici van de Vlaamse democratische partijen CD&V, SP-A, NVA, Groen & Open VLD zich op zaterdag 19 april rond de debattafel van BioForum te Antwerpen. Insteek was de landbouw van de toekomst. Opmerkelijk resultaat: de politici zijn het ermee eens dat er meer ruimte moet zijn voor biologische landbouw. Of en hoe ze dit zullen verwezenlijken in het komende regeerakkoord, daarover werden weinig concrete beloften gedaan.

Ter gelegenheid van de komende verkiezingen stelde BioForum een politiek memorandum op. Veertien punten vatten samen wat de sectororganisatie van het beleid verwacht om biolandbouw te stimuleren als voortrekker van duurzame landbouw. Verschillende eisen vonden hun weerklank in het debat.


Van links naar rechts: Kurt Sannen (BioForum Vlaanderen), Bart Staes (Groen), Tinne Rombouts (CD&V), Bart Martens (Sp-a), Wilfried Vandaele (NVA), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) & John Vandaele (moderator Mo* Magazine).

Landbouw moet je niet volledig overlaten aan de vrije markt. De prijs die de boer krijgt is geen eerlijk loon voor het geleverde werk. Ook een partij als Open VLD is het daarmee eens: "Als overheid moet je gelijke spelregels opstellen waarbinnen de markt zijn rol moet spelen", stelt Willem-Frederik Schiltz van Open VLD. "Voedsel is te goedkoop. En vandaag is de economische druk zo groot dat boeren noodgedwongen de weg van de milieu-uitputting kiezen. Het landbouwbeleid is zo ver heen, dat de overheid maatregelen moet opleggen om concurrentievervalsing tegen te gaan."

BioForum roept in haar memorandum op om oneerlijke prijszetting, waardoor de keuze voor bio voor het grote publiek bemoeilijkt wordt, aan te pakken. De bewuste consument betaalt immers dubbel: de iets duurdere prijs voor bioproducten én het herstel van de schade veroorzaakt door de gangbare landbouw.

In Vlaanderen is zeker nog plaats voor landbouw, aldus de Vlaamse partijen. "Ook omdat landbouw nog andere functies heeft dan louter voedselproductie", merkt Bart Martens van SP-A op. "Boeren moeten beloond worden voor allerlei externe (groene en blauwe) baten, zoals het realiseren van overstromingsgebieden voor rivieren."


Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) en John Vandaele (moderator Mo* Magazine).

BioForum wil dat de voedselproductie evolueert naar een grondgebonden kringlooplandbouw. Dat kringlopen moeten gesloten worden, ook daarover lijken alle politici het eens. Al lopen de interpretaties wel wat uiteen. Voor Bart Martens van SP-A volstaat het de kringlopen te sluiten op Europees niveau. "Veevoeders kunnen we uit Oost-Europa halen", klinkt het, "en wij brengen nutriënten naar ginder". Tinne Rombouts van CD&V is niet te vinden voor een grondgebonden landbouw: "Meer grondgebondenheid zal leiden tot een rush op vrije gronden, met duurdere landbouwgrond voor gevolg”. Zij ziet meer heil in andere technieken om met het mestoverschot om te gaan. "Een investering in een emissie-arme stal is ook een duurzame investering", stelt ze.

"Transitie is een werk van lange adem", merkt Wilfried Vandaele van NVA op die hiervoor op instemming bij de andere partijen kan rekenen. De blik wordt op Europa, zelfs op de wereldpolitiek, gericht. Hoewel Vlaanderen ook zelf maatregelen kan treffen. Rond bodem bijvoorbeeld, een thema waar Europa haar verantwoordelijkheid niet opneemt. Of naar aanleiding van de regionalisering van de pachtweg. Vandaele: "Grondeigenaars zouden voorwaarden moeten kunnen opleggen aan de pachters betreffende de manier van boeren."


Van links naar rechts: Tinne Rombouts (CD&V), Bart Martens (Sp-a), Wilfried Vandaele (NVA).

De vinger werd meerdere keren op de wonde gelegd: waarom telt Vlaanderen slechts 1% bioboeren? "De Vlaamse focus ligt op opbrengstmaximalisatie en dat is niet mogelijk met bio", vindt Vandaele. Bart Staes van Groen stelt het veel scherper: "Vlaanderen maakt een éénzijdige keuze voor intensieve, exportgerichte landbouw. Dit begint al bij het onderwijs, dat nauwelijks inzet op agro-ecologische methoden."

Meer innovatie in de landbouw moet mee de oplossing brengen, luidt het unisono. Vraag is wel: welk type innovatie? En daaraan gekoppeld: waar moeten de wetenschappelijke middelen aan besteed worden? "Op dat vlak is er in Vlaanderen een groot onevenwicht tussen de budgetten die naar biologische landbouw, dan wel naar biotechnologische landbouw gaan", stelt Staes.

Dat er meer moet worden ingezet op biolandbouw, daar is iedereen het over eens. Vraag is of dit zich ook zal vertalen in het komende regeerakkoord. De aanwezige politici lieten zich alvast niet betrappen op concrete beloftes of engagement. BioForum houdt de vinger aan de pols.

Voor meer informatie: www.bioforum.be