Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Biologica reageert op regeerakkoord

Geachte heer Rutte,

Met belangstelling heeft Biologica kennis genomen van het concept regeerakkoord van VVD en CDA d.d. 30 september 2010, getiteld 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'. De biologische landbouw wordt er niet in genoemd. Dit is moeilijk te begrijpen, wanneer je oog hebt voor de wereldwijde opkomst van bio.

Namens de biologische boeren en tuinders in Nederland wijzen we u graag op maatschappelijke meerwaarden van biologische landbouw en de voortrekkersrol die 'bio' speelt voor verduurzaming van de hele landbouwsector in ons land. Dit doen we aan de hand van enkele passages uit het concept regeerakkoord. Doe er uw voordeel mee!

Economie
De landbouw is een belangrijke sector die zwaar moet wegen in het economisch beleid.

… een stimulerend beleid ontwikkelen voor de huidige en toekomstige economische topgebieden van Nederland, zoals water, voedsel, tuinbouw, …

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat op in het ministerie van Economische zaken. Hoe moeten we dit interpreteren? Voor een biologische ondernemer is landbouw niet alleen een economische zaak, maar een integrale denk- en werkwijze waarbij natuur en voedselkwaliteit (en vele andere zaken, zie hieronder) óók meetellen.

Een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid is hierbij van groot belang.

De land- en tuinbouw verdienen versterking, nationaal, Europees en mondiaal. Gerichte investering in innovatie en verduurzaming in de agrofood-, tuinbouw- en visserijsector is nodig om de koppositie te behouden.

Kent u kennisnetwerk Bioconnect al? Dit is een unieke formule in Europa, waarbij ondernemers in de biologische keten en kennisinstellingen samen de onderzoeksagenda voor de biologische sector bepalen. Zo zorgen we ervoor dat het onderzoek direct aansluit bij kennisvragen uit de praktijk. In de afgelopen zes jaar heeft het kennisnetwerk zich bewezen: Bioconnect innoveert en inspireert ondernemers in de reguliere én de biologische landbouw. Bent u met mij eens dat dit netwerk een vervolg verdient en het de testfase is ontgroeid? De Bioconnect benadering kan als een simpel model voor vraagsturing van onderzoek op meer plekken worden ingezet.

Voor het leveren van diensten aan de gemeenschap (landschap en natuur) en voor bovenwettelijke maatschappelijke prestaties (o.a. diergezondheid, dierenwelzijn, milieu- en waterbeheer) worden agrarische ondernemers beloond.

Wie gaat de boeren nu belonen? De overheid of de markt? Kan een biologische melkveehouder die zich inzet voor maximaal dierenwelzijn, de bescherming van weidevogels én schoon water in de sloot inderdaad rekenen op een beloning van de overheid?

Energie
Nederland moet voor de voorziening van energie minder afhankelijk worden van andere landen, hoge prijzen en vervuilende brandstoffen.

In de biologische landbouw wordt gewerkt met mechanische onkruidbestrijding en natuurlijke bemesting. Vervuilende fabrieken voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn voor onze sector niet nodig. En wist u dat er in de biologische glastuinbouw al bedrijven bestaan die geen fossiele brandstofaansluiting meer hebben? BiJo is zo’n bedrijf. Op hun website valt te lezen:

"In de eerste twee natuurlijke duurzame kassen die BiJo nieuw heeft laten bouwen is geen fossiele brandstofaansluiting meer aanwezig. Normaal verstookt het bedrijf in een gemiddeld jaar 2.000.000 miljoen m3 gas om de gewassen het juiste klimaat te geven. In de natuurlijke duurzame kassen kan het binnenklimaat geregeld worden zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Dit levert een reductie op van 3.500.000 kilogram CO2 uitstoot per jaar. Een hoeveelheid die overeen komt met ruim 727 keer de wereld rondrijden in een personenauto…"

De verlening van vergunningen voor lokale, kleinschalige productie van energie en warmte wordt eenvoudiger.

Prima!

Natuur
Beheer vindt bij voorkeur langjarig plaats door agrariërs, …

Natuurbeschermingsorganisaties, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, zijn blij dat het aantal biologische bedrijven in Nederland groeit. In de biologische landbouw groeien meer wilde planten en is de soortenrijkdom aan wilde planten aanzienlijk groter (57%) dan in de gangbare landbouw. Wist u dat er rond biologische bedrijven 25% meer vogels en 3 x zoveel vlinders voorkomen?

Dierenwelzijn
Het dierenwelzijn wordt bevorderd.

Landbouwhuisdieren zijn ook dieren. Zoals u ongetwijfeld weet, is de belangstelling voor dierenwelzijn in de landbouw in de laatste jaren sterk toegenomen, zowel bij consumenten als de overheid en het bedrijfsleven. De biologische landbouw presteert op dit gebied al jaren goed. In de biologische veehouderij worden harde eisen gesteld aan stalruimte, buitenuitloop, diervoeding en gezondheidszorg.

Een biologische veehouder houdt zoveel mogelijk rekening met de natuurlijke behoeften en gedragingen van een dier, binnen de grenzen van wat economisch haalbaar is. Zo worden bij biologische kippen de snavels niet gekapt en hebben de kippen altijd een vrije uitloop naar buiten. In de biologisch-dynamische landbouw gelden nog strengere eisen. Daar mogen bijvoorbeeld de koeien hun horens houden.

Gezondheid
… de kwaliteit van de zorg kan nog beter, en de kosten – die onevenredig oplopen – moeten beter worden beheerst.

Geïnspireerd door de 'Mooie Maaltijd', een onderdeel van de Week van de Smaak, is in Brabant een pilotonderzoek gedaan in twee zorginstellingen. Begin oktober maakte het ministerie van LNV de resultaten bekend. Wat Biologica en de Week van de Smaak-samenwerkingspartners al wisten, werd door de pilot bevestigd: een betere maaltijd met meer verse, regionale en biologische ingrediënten leidt tot een hoger wel zijn en een afname van de zorgkosten.

Milieu
De kwaliteit van oppervlaktewater wordt verbeterd, met name in stedelijke gebieden.

Drinkwaterbedrijven zoals de VEWIN zien graag meer biologische landbouw. Een medewerker van de VEWIN (Vereniging van Waterwinbedrijven Nederland) zei het zo tegen Biologica : "Gebruik van te veel mest en bestrijdingsmiddelen vervuilt het grond- en oppervlaktewater. Drinkwaterbedrijven moeten hier drinkwater van maken. Hoe vuiler het grond- en oppervlaktewater is, hoe meer ze het moeten schoonmaken. Daardoor wordt het drinkwater weer duurder. En dat is niet nodig als er veel biologische bedrijven zijn, want die spuiten niet en gebruiken vaak minder mest."

Weet u trouwens wat Nederland per jaar kwijt is aan het mestoverschot, de ammoniakuitstoot, zuiveren van drinkwater, kosten ten gevolge van bijvoorbeeld dierziekten? Maar liefst 2 miljard euro. Onderzoeksbureau CE heeft dit enkele jaren geleden uitgerekend.

Groenregeling
In het financieel kader dat bij het concept-regeerakkoord is gevoegd, staat dat de heffingskortingen in Box 3 worden afgeschaft. Een van het heffingskortingen betreft de heffingskorting voor groen beleggen.

Deze groenregeling was juist aantrekkelijk voor duurzame investeringen. Als het voornemen zoals verwoord in het regeerakkoord doorgaat, wordt de facto de stekker uit de groenregeling getrokken. Lopende groenleningen worden omgezet naar reguliere bancaire financieringen. Het fiscale voordeel wordt gehalveerd voor de belegger. Als een bank deze korting op het voordeel door gaat rekenen aan een leningnemer dan daalt het voordeel van deze van ca. 1,5% met 1,3% tot ca. 0,2%. Kortom, gewoon het reguliere tarief. Voor de biologische sector kan dit een lastenverzwaring betekenen omdat het groene rentevoordeel komt te vervallen.

Tot zover voor dit moment. Ik hoop dat u hier wat aan heeft bij de uitwerking van de kabinetsplannen. Nog beter: ga eens de boer op en laat u inspireren door een biologische boer of tuinder!

Met vriendelijke groet,


Biologica
 
Publicatiedatum: