Tholen - Vanaf 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet vervangt de eerdere Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en is bedoeld om de kloof tussen vaste contracten en flexwerkers te verkleinen. Deze wet heeft gevolgen voor het ontslagrecht en de WW-premies.

Transitievergoeding
Met de WAB zullen de regels rond de transitievergoeding veranderen.
Het recht op transitievergoeding bij het ontslaan van een werknemer wordt verruimd. Eerder was de regel dat een werknemer die minimaal een dienstverband van twee jaar heeft in aanmerking komt voor een vergoeding. Vanaf 1 januari 2020 geldt dit voor alle werknemers.

Halfjaarcontracten en proefperiodes vallen hier ook onder. De transitievergoeding zal in deze gevallen laag zijn.

Seizoenarbeiders komen eveneens in aanmerking voor een transitievergoeding tenzij de werkgever vóór het einde van een arbeidsovereenkomst een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit met de werknemer die binnen een half jaar ingaat. Mocht uiteindelijk de arbeidsovereenkomst niet meer worden verlengd, dan worden alle arbeidsovereenkomsten bij elkaar opgeteld om de transitievergoeding te bepalen.

Naast deze verruiming van de transitievergoeding vervalt de hogere opbouw van deze vergoeding na tien jaar dienstverband. Het afronden op halve jaren vervalt en wordt vervangen door een berekening naar ratio. Uitzonderingsregels voor 50+ werknemers en organisaties met minder dan 25 man personeel komen eveneens te vervallen. Er komt een extra grond voor ontslag, de zogenaamde i-grond. Op basis hiervan kan men als werkgever verschillende ontslaggronden combineren zoals bijvoorbeeld ontslag op grond van disfunctionaliteit en een verstoorde arbeidsrelatie. Let wel, de rechter kan op basis van i-grond wel een extra vergoeding toekennen.

Wet Werkloosheid
De premies voor de WW zullen met de WAB anders worden berekend. Voornaamste verandering is dat de premies niet langer per sector worden berekend maar per individueel arbeidscontract. Hiermee wil de overheid vaste contracten stimuleren door hogere percentages te berekenen voor flexwerkers. De bestaande sectorpremies en Awf-premies vervallen.

Het verschil tussen het hoge en het lage percentage zal naar verwachting ongeveer 5 procentpunten zijn. De lage premie zal gelden voor arbeidsovereenkomsten die schriftelijk en voor onbepaalde duur zijn overeengekomen. Daarnaast moeten de contracturen per periode eenduidig in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. Hoge premies komen er voor nulurencontracten, min-maxcontracten en oproepcontracten. Er is geen sectorherindeling meer mogelijk met terugwerkende kracht. De verwachting is dat werkgevers in 2020 een forse stijging zullen zien in hun WW-premies door de nieuwe wet.

Uitzonderingen worden gemaakt voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg en voor studentenbanen. Voor de BBL zijn er antimisbruikbepalingen in de WAB opgenomen. Omdat jongeren meestal niet zitten te wachten op een vast contract, is hiervoor een uitzondering gemaakt. Ze leveren daarnaast nauwelijks instroom in de WW.

Werkgevers krijgen de lasten van de premies wel meer in eigen hand. Een inventarisatie van het werknemersbestand kan inzicht bieden in de nieuwe lasten voor een organisatie. Salarissoftwarepakketten zullen waarschijnlijk standaard de premies op hoog zetten om naheffing te voorkomen. Het soort arbeidsovereenkomst zal vanaf 1 januari verplicht opgenomen moeten worden op de loonstrook om, volgens de regering, de kans op fraude en fouten te verminderen.

Bron: Rendement.nl over WW-premies en ontslagrecht