Een nieuwe herfst, een nieuw kabinet, een oud landbouwbeleid. De voorzichtige transitie die het vorige kabinet trachtte te maken van kostenefficiënte productie naar duurzame consumptie was er al een van meer woorden dan daden. Het nieuwe regeerakkoord gaat verder op die voet en lijkt niet van plan veel vaart te maken met de noodzakelijke versnelling in de verduurzaming van landbouw en voeding. Enkele positieve maatregelen, zoals versterking van de kringlooplandbouw, aandacht voor dalende bodemvruchtbaarheid en het stimuleren van agrarisch natuurbeheer in de directe omgeving van Natura2000 gebieden worden afgewisseld met enkele fundamentele keuzen die de transitie tegenhouden. De reductiebijdrage van de landbouwsector van 3,5 Mton broeikasgasemissie in 2030 is slechts circa 6 procent van de totale reductie, terwijl landbouw een van de grootste vervuilers is. En dan wordt ook nog nagestreefd de reductie via vooral technische maatregelen te bereiken. Maar liefst 40 procent van de totale reductie aan broeikasgassen wordt onder de zoden gestopt, terwijl landbouw bij uitstek geschikt is de CO2 in de bodem zelf te binden.

De nummer twee positie op de wereldranglijst van exporterende voedingslanden moet verdedigd worden en dus gokt het kabinet erop dat alle mestoverschotten, dierenleed en CO2-uitstoot met technische innovaties en via opslaan in de bodem weggewerkt zullen worden. Een beleid van vooruitschuiven naar de toekomst en onder het tapijt vegen, wat zou getuigen van vertrouwen in de toekomst. Misschien onderschat ik de rentmeesters van de ChristenUnie, die sinds jaar en dag wel visie hebben op de noodzakelijke vergroening van het platteland en daarmee niet de lege biljartlakens van engels raaigras bedoelen.

Het voornemen om tot eerlijker productieketens te komen lijkt een lichtpuntje in het regeerakkoord, maar de verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent is een zeer slechte start voor eerlijker ketens. Het zet direct druk op de prijzen en maakt het prijsverschil tussen goedkope junkfood en duurzame kwaliteitsvoeding, herkenbaar aan de Topkeurmerken, nog groter. En producten die rekening houden met de natuur, met dieren, met gezondheid en een eerlijke prijs voor de boer, dat lijkt me nu uitgerekend iets voor de 'gewone en normale Nederlander'! Stel je voor dat we het CO2-probleem gewoon oplossen in de landbouw, in plaats van dumping in leeg gezogen gasvelden onder woonwijken? Stel je voor dat we obesitas gewoon oplossen door de keuze voor gezonde kwaliteitsvoeding weer 'normaal en gewoon' te maken? Zaken waar alle Nederlanders baat bij hebben.

Dit kabinet kan in één keer onsterfelijk worden door de belasting op niet duurzame en ongezonde producten te verhogen en de belasting op gezonde, duurzame producten te schrappen, omdat zij de norm horen te zijn. Met het stimuleren van die ontwikkeling kan Nederland bovendien een belangrijk gidsland in landbouw en voeding blijven. Doorgaan op de pure kostenefficiënte weg is een doodlopende weg en het verder uitstellen van de echte omslag naar maatschappelijk inclusieve voeding is onverantwoord. Het roer moet om, nu. De Rabobank lijkt dat eindelijk te begrijpen met z'n driejarige duurzame food & agri transitieprogramma 'Growing a better world together'. Nu het nieuwe kabinet nog.

Bron: Bavovandenidsert.com