Sinds november 2015 hebben de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie onderhandeld over de nieuwe verordening voor biologische productie. Er hebben sindsdien 18 trilogen plaatsgevonden, waarvan 2 onder Luxemburgs voorzitterschap, 7 onder Nederlands voorzitterschap, 5 onder Slowaaks voorzitterschap en 4 onder Maltees voorzitterschap.

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken noemt het resultaat "een zwaar bevochten compromis, waarmee ik kan en zal instemmen omdat daarin voor Nederland cruciale punten zijn gehonoreerd, zoals geen drempelwaarde voor residuen, de stapsgewijze uitfasering van bestaande derogaties, de handhaving van de mogelijkheid van parallelle productie, controles gebaseerd op risicoanalyse en een gedifferentieerde verdeling tussen gedelegeerde handelingen, uitvoeringshandelingen en regels die in de Raadsverordening zijn opgenomen."

Substraatteelt

Het beginsel van de biologische plantaardige productie waarbij de planten hun voedsel uit het ecosysteem van de bodem halen, blijft overeind. Substraatteelt is daarom niet toegestaan. Denemarken, Zweden en Finland hebben vanwege klimatologische omstandigheden moeilijkheden om in de grond te telen. Daarom hebben zij in het verleden de mogelijkheid gekregen om op alternatieve wijze te telen, waarbij de teeltgrond boven de aardbodem in bakken is gebracht.

De teelt van kasgroenten is in deze lidstaten vooral gericht op de eigen markt. Deze teeltmethode wordt gedurende een periode van 10 jaar na inwerkingtreding van de verordening uitgefaseerd. Tot die tijd zal er sprake zijn van een standstill waarin de status quo wordt gehandhaafd. De standstill beperkt zich tot oppervlakten die vóór 28 juni 2017 in Finland, Zweden en Denemarken al biologisch gecertificeerd waren. Hiermee wordt voorkomen dat nieuwkomers deze teeltmethode zouden kunnen gaan toepassen. De wens van Zuid-Europese landen om ook een uitzondering te krijgen is niet gehonoreerd. Dit betekent dat zij ook zullen moeten voldoen aan de bepalingen van de verordening.

In het VAO werd door het lid De Groot van D66 gerefereerd aan innovaties in Nederland op substraat of kokos die op de Amerikaanse markt voor de handel in biologische producten wèl als 'organic' gelden.

Deze situatie houdt verband met een equivalentieakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten waarbij de Europese Unie en de Verenigde Staten elkaars regels en controlesystemen erkennen en er zoveel mogelijk gestreefd wordt naar vergelijkbare regels. Dit betekent echter niet dat deze altijd hetzelfde zijn of worden. Zo geldt de teelt op substraat volgens de National Organic Program-richtlijnen (regels VS) als biologisch, maar in Europa niet. Producten die in Nederland zijn geteeld op substraat mogen wel als 'organic' worden uitgevoerd naar de Verenigde Staten maar niet in Europa als biologisch op de markt komen.

Verenigde Staten

Niet alleen in Europa maar ook in de VS wordt er gesproken over de toekomst van de biologische teelt. Wel op niet op substraat dat is de vraag. Theo Crisantes, bio-teler bij Wholesum Harvest en bestuurslid van de Coalition for Sustainable Organics (CSO), is onlangs uitgenodigd om in de Amerikaanse senaat te spreken hierover.


Foto afkomstig van de CSPAN feed van de hoorzitting

Crisantes is bezorgd en sprak over 'recente pogingen om de beschikbaarheid van biologische producten te beperken'. Hij legde uit hoe hij minder geneigd is zijn productie uit te breiden vanwege de door de National Organic Standards Board (NOSB) gegenereerde onzekerheid.

Aan banden leggen

Volgens Crisantes overweegt de NOSB voorstellen om de biologische substraatteelt aan banden te leggen, teeltmethoden die sinds het begin van het National Organic Program (NOP, nationale biologische programma) essentieel zijn om aan de stijgende consumentenvraag naar biologische producten te voldoen.

Ook voerde Crisantes drie manieren aan om het biologische beleidsvormingsproces te reguleren: (1) Een grotere diversiteit bij de NOSB voor een meer verscheiden inspraak, (2) verhoogde transparantie en (3) een grotere rol voor het NOP bij het instellen van prioriteiten en regelgevende acties van de NOSB.

Senaatsvoorzitter van Landbouw Pat Roberts opende de hoorzitting door zijn zorg uit te spreken over het feit dat acties van de NOSB een gebrekkig beleidsvormingsproces hebben blootgelegd die de Amerikaanse biologische bedrijfsvoering bedreigen. De CSO bestaat uit telers uit het hele land, spant zich in om aan de hoge USDA normen te voldoen voor het certificeren van biologische producten en ondersteunt de voortgang van biologische teelttechnieken onder het nationale biologische programma.

Voor meer informatie:
Coalition for Sustainable Organics
+1 619 587 4341
info@coalitionforsustainableorganics.org
www.coalitionforsustainableorganics.org