Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Subsidie voor duurzame energieopwekking uit mest op melkveebedrijf

Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft het startsein gegeven voor Coöperatie Jumpstart. Hij deed dit door de ingebruikname van de eerste standaard monomestvergister bij Melkveehouderij Sassinga van de familie Heeg in het Friese Hinnaard. Jumpstart is een coöperatie die melkveehouders faciliteert bij de plaatsing en het gebruik van monomestvergisters. Verder maakte de minister bekend dat er binnen de SDE+-regeling een bedrag van 150 miljoen euro wordt gereserveerd voor monomestvergisters op boerderijschaal. Roelof Joosten, ceo FrieslandCampina en een van de initiatiefnemers van Coöperatie Jumpstart, maakte bekend dat het zuivelbedrijf groene energie van zijn deelnemende leden-melkveehouders gaat afnemen. Daarbovenop betaalt FrieslandCampina een deelnemend lid 10 euro per ton verminderde CO2.

Monomestvergisting levert warmte en biogas op. Het biogas kan worden opgewaardeerd tot groen gas en aan het aardgasnet worden geleverd. Of het kan worden gebruikt om een warmtekrachtinstallatie aan te drijven die stroom en warmte levert. Bovendien draagt het vergisten van mest bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder methaan.

Minister van Economische Zaken Henk Kamp: "Door de realisatie van monomestvergisters slaan we meerdere vliegen in een klap. We zijn in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie. Eén gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer 40 huishoudens en levert daarmee een bijdrage aan het doel om in 2020 14 procent hernieuwbare energie te realiseren. Daarnaast worden broeikasgasemissies uit de mest voorkomen wat bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot."

Ook aanwezig was burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone die namens GroenGasNL betrokken is bij tal van duurzame energieprojecten en een van de initiatiefnemers van Jumpstart. Ferd Crone "Deze aanpak is een goed voorbeeld van keteninnovatie, waarmee we monomestvergisting betaalbaarder maken met bovendien meer milieuwinst. De melkveehouder, die uit de mest van zijn koeien duurzame energie opwekt voor eigen gebruik, produceert op die manier zuivel op duurzame wijze. Het eventuele surplus aan bijvoorbeeld groen gas levert de boer aan zijn zuivelonderneming. Dat is circulaire economie zoals we graag wensen."

Roelof Joosten, ceo van Koninklijke FrieslandCampina: "Melkveehouders die mest gebruiken voor het opwekken van duurzame energie worden naast melkproducent ook duurzame energieproducent. Op die manier dragen ze bij aan de vermindering van broeikasgassen. Als straks het restproduct ook nog gebruikt mag worden als grondstof voor kunstmestvervanger, is de kringloop gesloten. Wij hebben ons ingespannen om de bestaande bottlenecks rondom monomestvergisting op te heffen, en gezorgd dat Coöperatie Jumpstart klaar is voor de start. Het is nu aan de leden om het tot een succes te maken."

Collectieve afspraken via Coöperatie Jumpstart

Via de Coöperatie Jumpstart zijn collectieve afspraken gemaakt met leveranciers, financiers, afnemers en instanties. Daarmee zijn een aantal belangrijke knelpunten zoals te dure installaties, onbereikbare financiering, te lage opbrengsten en onzekerheid over subsidies weggenomen. Hierdoor komt de monomestvergister binnen het bereik van een grotere groep melkveehouders. Het streven is dat er volgend jaar 200 monomestvergisters in gebruik zijn. Het is de bedoeling dat er in 2020 bij 1.000 melkveehouders een mestvergistingsinstallatie op het erf staat. Samen zijn deze bedrijven goed voor een broeikasgasreductie van 350 kiloton.

Niet ten koste van weidegang

Coöperatie Jumpstart richt zich op het faciliteren van de plaatsing van monomestvergisters op geschikte melkveebedrijven, maar alleen als het niet ten koste gaat van weidegang. Voor bedrijven vanaf 120 koeien en met stalsystemen met een dichte vloer kan mestvergisting een interessante mogelijkheid zijn. Voor bedrijven met roostervloeren geldt een ondergrens van 150 koeien. Jumpstart faciliteert bovendien melkveehouders alleen als er in de huidige situatie van weidegang voldoende stalmest beschikbaar is voor een rendabele exploitatie. Voor de capaciteitsbepaling van een monomestvergister wordt uitgegaan van de stalmestproductie in de zomer, wanneer dus weidegang wordt toegepast.

Maatregelen om broeikasgas te reduceren

Naast het behoud van biodiversiteit en milieu, het continue verbeteren van dierwelzijn en diergezondheid en het behoud van weidegang, wil de zuivelsector zich klimaatneutraal ontwikkelen. Allerlei maatregelen worden ingezet om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, zoals een langere levensduur van de koe, voer dat leidt tot minder methaanuitstoot en het hanteren van de KringloopWijzer om efficiënt (en dus met minder verliezen) met mineralen om te gaan. Ook de productie van duurzame energie levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van broeikasgassen. Hierbij is, naast wind- en zonne-energie, ook de productie van biogas door middel van monomestvergisting op boerderijen een manier om duurzame energie te produceren.

Voor meer informatie:
www.jumpstartua.nl
Publicatiedatum: