Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Drie nieuwe projecten voor betere ruwvoerproductie en beter bodembeheer

De vraag om meer en kwalitatief goed ruwvoer, stelt voor zowel de biologische als gangbare landbouw hoge eisen goed en duurzaam bodemmanagement. Daarom start Wageningen UR samen met het Louis Bolk Instituut en het bedrijfsleven drie nieuwe onderzoeksprojecten voor ruwvoederproductie en bodemmanagement in biologische en gangbare productiesystemen.

Project: Milieu- en economische verkenning van verschillende grasland-'maïs' combinaties

Dit project werkt aan de antwoorden op de vraag 'wat is vanuit economisch, milieukundig (koolstofopslag, broeikasgasemissies, nitraatuitspoeling) oogpunt en vanuit de lange termijn instandhouding van bodemkwaliteit de meest optimale keuze voor de combinatie van maïs en graslandproductie op een bedrijf?'

Maïs wordt op veel (biologische) bedrijven vaak afgewisseld met een aantal jaren grasklaver. Ook voor gangbare bedrijven heeft de afwisseling van mais met grasland en vice versa voordelen. Hoe langer de grasland- of grasklaverperiode, hoe lager de kosten van zaai en grondbewerking per productiejaar. Maar hoe langer de graslandperiode hoe groter het risico op hoge broeikasgasemissie en nitraat uitspoeling bij het scheuren van grasland. Daarnaast lopen grasklaveropbrengsten na een aantal jaren terug en levert ook een langere monocultuur van mais risico's op opbrengstderving. Voor een (biologisch) akkerbouwer is een anderhalfjarige grasklaver een veel gebruikte optie, voor een veehouder is het een (economisch) veel minder aantrekkelijke keuze. Het project probeert inzicht te geven in de meest geschikte combinaties en brengt kennishiaten in beeld die zo nodig in vervolgonderzoek kunnen worden opgepakt.

Project: Bodem, teelt en plant-bodem-management interacties grasland

Verbetering van de Nederlandse graslandproductie en het bodemmanagement met een verlaging van de milieubelasting en behoud van weidegang in Nederland, daar gaat het om in dit project. Voor de gebruikers zijn een hogere gras- of grasklaver opbrengst per hectare, verhoogde gewaskwaliteit en nutriënten-efficiëntie en verbeterde klimaatprestaties bij duurzaam bodembeheer van belang.

Hiervoor is kennis van én inzicht nodig in de rol van gras- en klaverwortels bij de opbrengstverdeling, wat melkveehouders in staat stelt om hun grasland optimaler te beheren, en daardoor een hogere grasopbrengst met goede voederwaarde te realiseren. Het herwaarderen, integreren en verder ontwikkelen van kennis over dit mechanisme van verdeling van productie tussen boven- en ondergrondse delen levert nieuwe inzichten. Op basis hiervan kunnen nieuwe en effectievere maai- en beweidingsstrategieën ontwikkeld worden. Daarnaast draagt een goed ontwikkeld en vitaal wortelstelsel bij aan een hoge opbrengst door het realiseren van een goede bodemstructuur (en draagkracht), droogtebestendigheid, voldoende organische stof in de bodem en ondergrondse biodiversiteit.

Project: Plant-bodem-management interacties ruwvoedergewassen

Door verbeterde kennis en inzicht in het samenspel tussen bodem en plant beoogd dit project een verbeterde kwaliteitsproductie en ecosysteemdiensten. Onderwerp van onderzoek zijn relevante ras- en soorteigenschappen die bodemkwaliteit beïnvloeden en naar eigenschappen die goed passen bij bodem verbeterende technieken zoals niet kerende grondbewerking. Eigenschappen die hierbij worden beoordeeld zijn bijvoorbeeld nutriëntefficiëntie, de potentie om nutriënten als fosfor en kali actief vrij te maken uit de moeilijk opneembare bodemreserves en droogtetolerantie door verbeterde doorworteling. De resultaten van dit onderzoek zullen als input dienen voor vervolgonderzoek voor kwalitatief, hoge ruwvoeder productie met duurzaam bodemmanagement.

Publiek Private Samenwerking

Deze projecten vormen een Publiek Private Samenwerking en worden gezamenlijk gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en private partners als Plantum en Zuivel NL.

Voor meer informatie:

Flyer: Onderzoeksprojecten over de bodem voor de biologische sector

Wijnand Sukkel, Wageningen UR, [email protected]
Publicatiedatum: