Op proefbedrijf Vredepeel is dit jaar onderzoek gestart naar de ontwikkeling van een systeem voor niet-kerende grondbewerking op zandgrond in akkerbouw en groentegewassen. De eerste opbrengsten zijn nu bekend. De opbrengsten van de percelen die niet meer geploegd worden verschillen nauwelijks van de opbrengsten van de geploegde percelen. De biologische aardappels op het niet-kerende perceel zijn grover dan de geploegde met een groot aandeel in de sortering groter dan 50 millimeter.

De verwachting is dat wanneer niet meer geploegd wordt de bodemkwaliteit verbeterd, de bodem weerbaarder wordt tegen ziekten en een hogere biodiversiteit heeft en mineralen beter benut worden. Dit wordt getest in een gangbaar en biologisch bedrijfssysteem met de gewassen aardappel, suikerbiet (biologisch peen), zomergerst, conservenerwt, prei en maïs. Tevens wordt gekeken naar de effecten van organische stof op de bodemkwaliteit door het perceel op te delen in een deel dat geen organische mest krijgt en een deel dat een standaard hoeveelheid organische mest krijgt. Op beide perceeldelen liggen plots waar extra compost wordt aangevoerd. Jaarlijks worden de opbrengsten gemeten en elke drie jaar worden de veranderingen in de bodem vastgesteld.

Zoals verwacht was met name de zaaibedbereiding en de onkruidbestrijding in het biologische systeem bij niet-kerende grondbewerking lastig. Zo was het vooral lastig om de voorvrucht grasklaver bij de biologische erwt goed fijn te maken zodat ook goed geschoffeld en geëgd kon worden.

Tabel: Opbrengsten van enkele geoogste gewassen in 2011 in ton per hectare.

Voor meer informatie: Janjo de Haan, PPO van Wageningen UR

Bron: BioKennis