Rapport vraagt overheid de biologische teelt te omarmen na Brexit

Een nieuw rapport roept de Engelse overheid op om, in denasleep van de Engelse terugtrekking uit de Europese Unie, de biologische teelt te omarmen. Het rapport, dat geproduceerd is door de biologischecertificeringsorganisatie OF&G (Organic Farmers and Growers), reageerthiermee op de aankondiging die de minister van Milieu, Michael Gove, in januariheeft gedaan.

Gove zei toen dat hij een plan op wil opstellen dat steunbiedt aan telers na Brexit en dat telers aanmoedigt om het milieu tebeschermen. OF&G zegt dat de biologische teelt hiervoor de ideale oplossingis.

Slechte uitkomsten

Tijdens een speech bij de Oxford Farming Conference injanuari zei Michael Gove dat hij de overheid het VK naar een 'groene Brexit'wil zien leiden. Hij vertelde dat het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid(GLB) voor een andere wereld was ontwikkeld. "Dat landeigenaren betalen voor de hoeveelheid agrarisch land dat ze bezitten, is oneerlijk, inefficiënt en zorgt voor slechte uitkomsten."
De minister van Milieu zegt dat met zijn plan het VK debestaande basisbetalingen van de EU zou vervangen met een aantalsteunbetalingen voor wat hij omschrijft als 'publieke goederen'. "De belangrijkste zaak waar we in zullen investeren is natuurlijk duurzaamheid."

'Publieke voordelen'

Het rapport van OF&G, genaamd 'Een biologische aanpakvan de voorziening van publieke goederen', reageert door de overheid te vragenom de publieke voordelen van de biologische productie te erkennen.

De auteurs schrijven in het rapport: "De biologische teeltis een agro-ecologisch systeem, waarvan de productie en verwerkingsstandaardspassen bij het leven binnen de planetaire grenzen."

"Biologisch is daarom een goede manier om voeding teproduceren en dit past bij de toenemende milieubewuste en in ethiek geïnteresseerde populatie," zostaat in het rapport.

'Toenemende interesse'

OF&G verwijst naar 'een toenemende interesse' in de biologischeen agro-ecologische productie. De Soil Asscociation heeft onlangs dan ook cijfersgepubliceerd die laten zien dat de biologische verkoop in 2017 met zes procent is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De organisatie zegt dat de biologische markt in het VerenigdKoninkrijk nu meer waard is dan ooit: €2,46 miljard. Het OF&G zegt dat het ministerie van Milieu, Voeding enPlattelandszaken op dit moment bezig is met een analyse van mogelijke beleidsopties voorna Brexit. Het rapport - een beleidsnota die het debat over de toekomstvan voeding en de teelt in het VK na Brexit hoopt te informeren en vormen - zegtdat de ontwikkeling van een nieuw agrarisch beleid de kans biedt om 'systematischeproblemen binnen het voedingssysteem' op te lossen.

Moderne technieken

De combinatie van moderne technieken en traditionele teeltpraktijkenin de biologische teelt kunnen veel voordelen bieden voor de consument, zegthet OF&G.
Naast de gezondheid van de bodem kan dit systeem debiodiversiteit beschermen, de waterkwaliteit preserveren en een hoge standaard voordierenwelzijn aanhouden. Tegelijkertijd brengt dit systeem veilige, voedzame voeding van hogekwaliteit voort.

'Een onderscheidend teeltsysteem'

In het rapport vraagt de OF&G de overheid om:
  • de biologische landbouw te erkennen als een onderscheidend teeltsysteem dat verschillende voordelen biedt
  • de levering van deze publieke goederen te erkennen en op de juiste manier te belonen - kosten moeten niet doorgerekend worden aan consumenten die graag biologische producten kopen
  • het agro-ecologische areaal te vergroten. Het rapport zegt dat het totale agrarische areaal voor ongeveer 20 procent uit agro-ecologisch land zou moeten bestaan. Van dit percentage zou bovendien ongeveer de helft biologisch moeten zijn. 

Milieuproblemen

Roger Kerr: "We kunnen schoon water,biodiversiteit en problemen niet in de wacht zetten terwijl we kijken naar deaarde, net zo min als we de problemen met biodiversiteit op kunnen lossenterwijl we milieuproblemen negeren.We hebben een systematische, regeneratieve aanpak van devoedingsproductie nodig die zich richt op al deze uitdagingen."

Michael Gove heeft laten weten dat de overheid in de lente meerdetails over hun voorstellen bekend zal maken, waarna een consultatieperiodezal volgen. Hij zei dat hij een overgangsperiode in wil stellen omtelers te helpen om over te stappen op het nieuwe beleid.

Bron: Farming UK

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2018