Wortels van de biologische teelt in het fascisme?

In 1927 publiceerde Henry Williamson het boek Tarka de otter,het verhaal van een otter die in de rivier Torridge in Devon (Engeland) leeft.Vandaag de dag wordt het boek gezien als een klassieker, en worden er nogsteeds nieuwe edities van uitgebracht.

Hoewel Williamson de wereld van de otter in de kleinstedetails beschreef was hij niet geboren en getogen in Devon. Net als veelsoldaten die terugkwamen van de loopgraven van het Westfront verliet hij Londenen verhuisde hij naar het platteland om daar te herstellen tussen de rustigedorpjes en uitgestrekte velden.

En als veel teruggekomen soldaten dacht Richardson na overdat het Britse landschap en de mensen die in dit landschap werkten het waardwaren om te verdedigen tegen bedrijven, banken en politieke invloeden die huntraditionele manier van leven bedreigden.

In 1936 sloot hij zich aan bij Oswald Mosley’s Britse Unievan Fascisten en werd hij een 'blackshirt' met de overtuiging dat het fascismede enige ideologie was met een goed programma om het land te beschermen. Het argument dat fascisme een manier was om het land tebeschermen was overtuigend en doordringend aanwezig. Het is een geschiedenisdie aanwezig blijft bij de tweesprong tussen arbeid en politiek. De echo van destroming werd ook gevoeld tijdens het Brexit referendum in 2016 en de nasleephiervan.

De geschiedenis van het fascisme in Engeland komt voort uitverschillende stromingen. De wortels in de extreem rechtse hoek wordt vaakgenegeerd. Maar Williamson hoorde bij een grote groep die geloofden dat debiologische teelt de oplossing was om de economische stabiliteit inGroot-Brittannië te herstellen en een voorspoedige toekomst te garanderen.

Raakvlakken

Het klinkt ongelofelijk dat de moderne biologische teeltvoortkomt uit het fascisme. Maar zowel het hards links als rechts haddenraakvlakken tijdens de interbellum-periode. Beide kwamen op voor de arbeiders,in plaats van de industriële sector; beiden waren geen voorstander vanmechanisatie binnen de agrarische sector; en beiden vonden dat de macht bij degemeenschap moest liggen.

Ook gebruikten beiden termen als "internationaal bankieren"als code voor een samenzwering tegen de werkende klasse. De verschillen tussende twee kanten waren dan ook moeilijk aan te wijzen. Zo hield Mosley (deoprichter van de Britse Unie van Fascisten) altijd vol dat hij bij hetpolitieke links hoorde.

Een ander gemeenschappelijke overtuiging was datGroot-Brittanië’s nationale identiteit was geschapen op het platteland. Er isniets dat het ideaal van het Britse karakter beter weergeeft dan de boer, metzijn handen onder de aarde en zijn gezicht getekend door het weer.
Tegen de jaren '30 leefden er meer mensen in steden dan ophet platteland, maar de ploeger met zijn herder bleven als symbool staan,omschreven in Anglo-Saksische gedichten en middeleeuwse manuscripten totVictoriaanse fotografie. Het is dan ook niet moeilijk om te zien dat de mix vannostalgie en sentimentaliteit de plattelandseconomie het nationale karakter versterkteen andersom. Door op kleine schaal biologisch te telen konGroot-Brittanië zijn culturele oorsprong en daarnaast zelfvoorzienend worden.

Een eerdere generatie van socialisten, geleid door schrijveren textielontwerper William Morris, bepleitte iets vergelijkbaars: hetteruggaan naar traditionele teeltmethodes als bescherming tegen de destructiedie mechanisatie in de agrarische sector aan kon richten.
Morris zijn mislukking lag in zijn romantisering van dekwestie. Wat hij voorstelde was in principe een vorm van zelfverbetering voormensen met eigendommen, maar de werkende klasse zou hier weinig voordeel vanondervinden.

De Britse wortels beschermen

Puurheid was een kernwoord voor de biologische teeltbeweging. Naast het idee van verse producten die vrij waren van schadelijkestoffen paste het idee van de biologische teelt ook perfect bij het beeld vaneen boer met zijn handen in de aarde. Vanaf het moment dat zijn handen eenzaadje in de grond plaatsten tot het moment dat diezelfde handen het fruitplukten zouden de producten onaangetast zijn.

Helaas resulteerde dit idee van puurheid in een ander idee:Eugenetica. Het is gemakkelijk om te vergeten, maar eugenetica was ooiteen platform voor een groot aantal erkende socialisten: H.G. Wells, MarieStopes en John Maynard Keynes waren over overtuigd eugenetici.

Het argument dat intellectuele, morele en fysieke zwakheid doorselectieve voortplanting kan uitsterven kan aanlokkelijk hebben geklonken voormensen die geloofden dat de overleving van het land afhankelijk was vanwetenschap.

De biologische teelt was een poging om hetzelfde idee vanpuurheid te introduceren in de landbouw om de Britse 'root stock', het idee vande sterke boer die zijn goed gewortelde groenten verzorgd, te beschermen. Het voedsel dat op het bord van Engelsen lag zounet zo gezond zijn als het beeld van de boer met zijn handen in de aarde.

Kinship in Husbandry

Williamson was een van de beter bekende figuren van de harderechtse biologische teelt beweging, maar de belangrijkste denkers waren RolfGardiner, Jorion Jenks en Gerard Wallop.

In 1941 sloot Williamson zich aan als medeoprichter van Kinshipin Husbandry, een organisatie plattelandsevangelisten die geloofden dat debiologische teelt de morele, fysieke en economische gezondheid van het land zouherstellen.

In het manifest van 1945, The National Order schrijft H.J.Massingham dat de landbouw was de termdie de groep had gekozen, omdat het beelden opriep van het oogsten van maisonder luid gezang en het liefdevol omgaan met de natuur.

Niet alle leden steunden het fascisme. De dichter AdrianBell betoogde dat het Nazisme eigenlijk een stedelijke beweging was en dat zijnverbinding met de landbouw eigenlijk onterecht was. Philip Mairet, die laterSartre zou vertalen, geloofde ook dat puurheid en zelfredzaamheid essentieelwaren voor goede landbouwpraktijken, maar ze was tegen de rechtse politiek.

Na de oorlog was de band van Kinship in Husbandry met hetNazisme een beschamend, maar alleen voor de meer gematigde leden. Samen met EveBalfour richtte Jorion Jenks eind jaren '40 de Soil Association op en blijf totde eind jaren '50 de vereniging gebruiken om zijn extreemrechtse ideeën tedelen.

De publicatie van Rachel Carson's Silent Spring in 1962 deeduit de doeken hoe het gebruik van bestrijdingsmiddelen het milieu beschadigden.Ze schoof het argument voor de biologische teelt weg van de eugenetica ennationalisme en naar meer fundamentele punten voor de publieke gezondheid.

Deze geschiedenis daagt de aanname uit dat milieutheorie enprogressieve politiek samenhangen, of ten minste goed bij elkaar passen. Hetherinnert ons ook aan de onzekerheden die ook vandaag de dag nog aanwezig zijn.
Toen leden van de Britse Labour Partij die tot dearbeidersklasse behoren hun steun uitspraken voor UKIP en Brexit tijdens hetreferendum van de Europese Unie in 2016, waren er echo's te horen van dieinterbellum periode toen het politieke rechts en links moeilijk van elkaar teonderscheiden waren.

Weer waren er toen argumenten van beide partijen dat doorlos te raken van Europa, Groot-Brittannië zijn puurheid terug zou kunnen vinden.

Bron: The National Post

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:

Reacties:


Geachten,

Gek genoeg wordt hetzelfde gezegd over Jacq .P .THijsse, ook hij zou niet bepaald een erg frisse kijk hebben gehad op politieke zaken.

Eveneens is het bekend dat Steiner een erg ''racistische'' evolutietheorie er op na hield. Als je dat doortrekt kom je ongeveer op hetzelfde uit. Misschien waren het kinderen van hun tijd.

Het is dus zaak, van deze mensen de goede zaken mee te nemen, namelijk hun liefde voor de natuur, hun inzicht in kringlopen, hun manier van kijken en observeren, hun ecologische gedachten.

Het is tijd om een modern tijdperk van ecologisch denken in te gaan, een tijdperk waar racisme niet samengaat met ecologisch denken, een tijdperk waar gelijkheid- gelijkwaardigheid tussen mensen en waardigheid ván mensen, waar dan ook ter wereld én tegelijkertijd ecologie en het recht op- en de ruimte voor het bestaan van andere organismen dan de mens gerespecteerd wordt.

Dit is trouwens ook het karakter van de wetenschap, laat de slechte zaken achter je , neem de goede zaken mee en bouw dáárop voort.

Groet


Wankja Ferguson, Groningen - 2018/01/25 18:41:18.000© BioJournaal.nl 2018