Resultaten onder druk door sterk gedaalde basiszuivelprijzen en lagere volumes

Uitdagend eerste halfjaar 2023 voor FrieslandCampina

Het eerste halfjaar van 2023 was uitdagend voor FrieslandCampina. Zoals aan het begin van het jaar in de ‘Vooruitzichten voor 2023’ aangegeven, zijn de economische omstandigheden voor de onderneming in de eerste helft van het jaar verslechterd. De melkprijs die FrieslandCampina het afgelopen halfjaar betaalde aan de leden-melkveehouders was hoger dan de sterk gedaalde marktprijzen voor basiszuivelproducten, vooral die van kaas en boter. Dure voorraden moesten worden verkocht in een dalende zuivelmarkt. Bovendien daalden de volumes als gevolg van marktdaling door koopkrachtverlies en een verschuiving in consumentenbestedingen naar huismerken. De business groups Food & Beverage en Trading werden hierdoor het hardst geraakt. De business groups Ingredients en Specialised Nutrition hadden daarentegen een goede start van het jaar, maar dit kon het verlies aan winstgevendheid in de andere twee business groups niet compenseren. Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen daalde de nettowinst van de onderneming fors in de eerste helft van het jaar.

Ondanks de uitdagende omstandigheden is FrieslandCampina blijven investeren in de onderneming, toekomstige groei en duurzaamheid. Zo opende FrieslandCampina Ingredients in Veghel een nieuwe, duurzame productiefaciliteit voor lactoferrine, een belangrijk, hoogwaardig eiwit voor kinder- en volwassenvoeding. Daarnaast werd ook een grootschalige pilot met een methaanreducerend voeradditief, waaraan bijna 160 melkveebedrijven met in totaal zo’n 20.000 koeien deelnamen, succesvol afgerond. Dit is veelbelovend nieuws als het gaat om de toekomstige vermindering van de broeikasgasuitstoot op melkveebedrijven. Ook heeft de onderneming aflopende schulden geherfinancierd met de uitgifte van een Schuldschein van 300 miljoen euro, gekoppeld aan doelen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (zogeheten ESG-doelen). Dit was niet mogelijk geweest zonder heldere klimaatdoelstellingen en andere duurzaamheidsprioriteiten.

Jan Derck van Karnebeek, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V. sinds 1 juni 2023: "De resultaten over de eerste helft van het jaar zijn niet op het niveau dat men van FrieslandCampina mag verwachten. Het verbeteren van onze winstgevendheid in 2023 en daarna is dan ook onze topprioriteit. Daarom hebben we kostenbesparingen voor de korte termijn doorgevoerd, zonder daarmee onze lange termijn groeiperspectieven in gevaar te brengen. Daarnaast werken we aan een aanscherping van onze strategie, 'Expedition 2030' geheten, om de winstgevendheid van de onderneming structureel te verbeteren, ook van de minder margerijke product- en klantsegmenten. Hierbij kijken we zowel naar de opbrengsten- als naar de kostenkant van de onderneming. De verdere verduurzaming van FrieslandCampina, onder andere door het uitvoeren van ons klimaatplan, zal ook een belangrijk aandachtspunt zijn binnen Expedition 2030."

Jan Derck van Karnebeek

Netto-omzet gestegen, bedrijfsresultaat en nettowinst gedaald
In de eerste helft van 2023 steeg de netto-omzet van FrieslandCampina met 4,6 procent naar 6,9 miljard euro ten opzichte van 6,6 miljard in dezelfde periode vorig jaar. De omzetgroei werd voornamelijk gedreven door eerder doorgevoerde prijsverhogingen. De basiszuivelprijzen daalden in de eerste helft van 2023 sneller dan de melkprijs die FrieslandCampina op basis van zijn melkprijssystematiek betaalde aan zijn leden-melkveehouders. Bovendien moesten voorraden die tegen een hogere kostprijs waren geproduceerd tegen een lagere marktwaarde worden verkocht, wat een negatief effect had op de winstgevendheid.

Het bedrijfsresultaat en de nettowinst zijn in de eerste helft van 2023 gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 47 miljoen euro, een daling van 85,7 procent vergeleken met 328 miljoen euro in de eerste helft van 2022. De nettowinst bedroeg 8 miljoen euro, een daling van 94,2 procent vergeleken met 139 miljoen euro in de eerste helft van 2022. Rentestijgingen, ongunstige wisselkoerseffecten, koopkrachtverlies en een verschuiving in consumentenbestedingen droegen bij aan de lagere resultaten.

Wisselend beeld business groups
De netto-omzet van de business group Food & Beverage groeide door prijsstijgingen met 1,9 procent tot 4.799 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2023, vergeleken met 4.711 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het volume daalde vanwege koopkrachtverlies en een verschuiving in consumentenbestedingen naar huismerken. De Professional-business is erin geslaagd het volume gelijk te houden in vergelijking met het eerste halfjaar van vorig jaar, maar de forse daling van de basiszuivelprijzen had een substantiële impact op het resultaat hier. Het bedrijfsresultaat van Food & Beverage als geheel nam af met 85,4 procent tot 23 miljoen euro in de eerste helft van 2023. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg het bedrijfsresultaat 158 miljoen euro.

Specialised Nutrition rapporteerde uitstekende omzet- en winstcijfers mede dankzij de groei in de verkoop van kindervoeding onder het merk Friso Prestige in het ultra-premiumsegment in China. De omzet van de business group nam toe met 17,1 procent en bedroeg 582 miljoen euro vergeleken met 497 miljoen euro in de eerste helft van 2022. Het bedrijfsresultaat nam toe met 30,9 procent en kwam uit op 127 miljoen euro vergeleken met 97 miljoen euro in de eerste helft van 2022.

Een stijging van 50,6 procent bracht het bedrijfsresultaat van de business group Ingredients op 131 miljoen euro in de eerste helft van 2023, vergeleken met 87 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De omzet bleef met 752 miljoen euro gelijk aan de eerste helft van 2022.

De netto-omzet van de business group Trading nam toe met 24,8 procent naar 765 miljoen euro in de eerste helft van 2023, vergeleken met 613 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De lagere volumes voor consumentenproducten in de business group Food & Beverage en de nagenoeg stabiele aanvoer van melk leidden ertoe dat Trading meer basiszuivelproducten moest verhandelen. Het resultaat van Trading werd negatief beïnvloed door de sterke daling van de basiszuivelprijzen. Als gevolg daarvan moesten basiszuivelproducten die tegen een hogere kostprijs waren geproduceerd tegen een lagere marktwaarde worden verkocht. Het bedrijfsresultaat daalde substantieel tot -138 miljoen euro, ten opzichte van 71 miljoen euro in de eerste helft van 2022.

Operationele kasstroom
De kasstroom uit operationele activiteiten was in de eerste helft van 2023 90 miljoen euro, vergeleken met -89 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging werd met name veroorzaakt door verbeteringen in het werkkapitaal.

Melkaanvoer in lijn met vorig jaar
De leden-melkveehouders leverden in de eerste helft van 2023 4,8 miljard kilogram melk aan de productielocaties van FrieslandCampina. Dit was 0,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Melkprijs
FrieslandCampina betaalde zijn leden-melkveehouders in de eerste helft van 2023 een iets hogere gemiddelde garantieprijs uit per 100 kilogram geleverde boerderijmelk dan in dezelfde periode vorig jaar:
49,96 euro tegenover 49,39 euro. De garantieprijs steeg in de eerste helft van 2022 sterk en bleef daarna tot december 2022 min of meer stabiel, terwijl deze in de eerste helft van 2023 sterk daalde. Hierdoor kwam de gemiddelde prijs nagenoeg op hetzelfde niveau uit. De pro forma melkprijs (garantieprijs plus toeslagen) per 100 kilogram geleverde boerderijmelk steeg van 51,33 euro in de eerste helft van 2022 naar 51,70 euro in de eerste helft van 2023. De pro forma prestatieprijs (melkprijs plus rente op ledenobligaties en toevoeging algemene reserve) daalde van 52,63 euro naar 50,58 euro omdat de algemene reservering negatief was als gevolg van de lagere resultaten. (Genoemde bedragen zijn exclusief btw)

FrieslandCampina betaalde in het eerste halfjaar van 2023 zijn leden-melkveehouders 6,05 euro meer per 100 kilogram geleverde biologische boerderijmelk: 61,05 euro ten opzichte van 55,00 euro in dezelfde periode vorig jaar. De pro forma prijs per 100 kilogram biologische boerderijmelk kwam uit op 62,72 euro ten opzichte van 57,31 euro vorig jaar.

Interim-uitkering van de pro forma contante nabetaling
Als gevolg van het lagere resultaat en een hogere toerekening aan rente op ledenobligaties en aan minderheidsbelangen wordt er geen interim-uitkering van de pro forma contante nabetaling over het eerste halfjaar van 2023 uitgekeerd aan de leden-melkveehouders.

Vooruitzichten
Voor het tweede halfjaar van 2023 wordt verwacht dat de melkprijs die wordt betaald aan de leden-melkveehouders en de basiszuivelprijzen dichter bij elkaar komen te liggen. Daardoor zullen verliezen die we in het eerste halfjaar van 2023 hebben gezien als gevolg van de hoge kostprijs van onze melk bij inname en de lagere marktwaarde van voorraden op moment van verkoop, in de tweede helft van het jaar naar verwachting minder impact hebben. Wel wordt verwacht dat volumes onder druk zullen blijven staan door inflatie en koopkrachtverlies van consumenten. Stijgende rentes en nadelige valuta-effecten zullen naar verwachting eveneens een negatief effect hebben op het resultaat van de onderneming in de tweede helft van 2023. Tot slot zal de kostenstructuur van de onderneming tegen het licht worden gehouden wat mogelijk zal leiden tot herstructureringskosten in de tweede helft van het jaar.

Klik hier voor het volledige halfjaarbericht.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven