Helma Verberkt nieuwe directeur Artemis:

"Polarisering tussen gangbaar en bio voorkomen"

Helma Verberkt is sinds 1 april 2022 de nieuwe directeur van Artemis. In een interview met Greenports Nederland vertelt zij over Artemis, waarom zij heeft gekozen voor deze organisatie en wat het belang is van de thematafel Gezonde Planten.

In het interview gaat Helma onder meer in op de vraag wat de grootste uitdaging voor het tuinbouwcluster voor de komende tijd is. 

"Naast de energie- en stikstofcrises is de uitdaging om de milieu-impact op het gebied van gewasbescherming verder te verlagen. De bedrijven staan onder grote druk, het middelenpakket in Europa neemt steeds verder af. De teeltsystemen moeten weerbaarder worden en niet bij een nieuwe ziekte of plaag omvallen. Wij moeten een grote transitie doorlopen, waarbij samenwerking met de natuur en biocontrol de basis vormt. De maatschappij en markt vragen hier ook om. De tuinbouw moet beschikking hebben over een pakket van maatregelen om de ontwikkeling van Integrated Pest Management (IPM) naar Integrated Crop Manamgement (ICM) te maken. De wet- en regelgeving moet mee innoveren en vergroenen om deze omslag te realiseren. Er is immers geen blauwdruk, wel een denkschema, zoals de basisstappen in IPM (preventie, monitoring, keuze, biologie, leren van elkaar) waarlangs wij kunnen werken. Dit vraagt om experimenteerruimte en pilots op de tuinbouwbedrijven."

Hoe kijk je naar de verschillen tussen de biologische en gangbare productie? Hoe kunnen deze nog meer van elkaar leren?
‘Wij moeten polarisering tussen deze twee type productiebedrijven voorkomen. Beide werken aan verduurzaming en vergroening vanuit hun eigen perspectief en afzetmarkt en dat is mooi! Er valt zeker nog heel veel van elkaar te leren. Denk aan uitwisseling van enerzijds nieuwe technologische oplossingen vanuit de gangbare productie en anderzijds de ver doorgevoerde biologische aanpak van gewasbescherming vanuit in de biologische teelt. Ik heb daartussen mooie samenwerkingsverbanden gezien in de glastuinbouw. Uitwisseling en open staan voor elkaars kennis en ervaring kan beide type productiebedrijven versterken.’

Wat verwacht je van de tafel Gezonde Planten? Waarin kan deze het verschil maken?
‘De kracht van de tafel Gezonde Planten binnen het Tuinbouw Akkoord is dat alle partijen in de keten van uitgangsmateriaal, productie en afzet aan deze tafel zitten. Voor de maatschappij en onze leefomgeving is het van belang de transitie naar weerbare teelten door te zetten. Dit is ook een wens vanuit de markt. Vanuit de tafel Gezonde Planten kunnen de lopende pilots verbreed worden met afzetpartijen. Steeds meer afzetpartijen gaan ook met ons in gesprek om hun toeleveranciers c.q. de tuinders daarin te ondersteunen. Mede met de brede kennis, ervaring en de kracht van samenwerken binnen de tafel kunnen wij de tuinbouwsectoren ondersteunen om de omslag te maken en de afzetmarkt van tuinbouwproducten voor gezondheid en geluk letterlijk en figuurlijk op tafel vergroten.’

Hoe zie je Europese samenwerking ontwikkelen, wat is daarbij vanuit de Nederlandse tuinbouw belangrijk?
‘De wetgeving op het gebied van gewasbescherming (Verordening 1107/2009) alsmede het duurzaam gebruik ervan wordt in Europa bepaald door de Sustainable Use of Pesticides Directive (SUD Richtlijn 2009/128/EC). Hierbij is IPM voor alle tuinders verplicht. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen in Europa zoals de Farm to Fork Strategy met o.a. een verlaging van 50% gewasbeschermingsmiddelen in 2030, de EU-biodiversiteit strategie en de omzetting van de SUD naar de SUR (Sustainable Use of Pesticides Regulation). Dit zijn Europese doelstellingen, op lidstaat niveau zal dit verder uitgewerkt moeten worden.

Nederland heeft dit opgepakt in het Uitvoeringsprogramma (UP) Gewasbescherming. Dit bevat doelen die gericht zijn op weerbaarheid, verbinding land- en tuinbouw en natuur, nagenoeg zonder emissies en residuen. Binnen Europa wordt veelal gesproken over de grote akkerbouwproducten. Tuinbouw moet sterker op de kaart gezet worden in Europa, zodat daar ook voldoende oog voor is en de wetgeving mede gericht is op de tuinbouwrealiteit. De Nederlandse tuinbouwsector heeft internationaal een voorsprong, echter je hebt elkaar nodig in Europa. Samenwerking met andere lidstaten met een sterke tuinbouwsector is daarvoor een must! Dan krijg je ook meer zeggingskracht in Europa.

De grootste belemmering in de stappen om te komen tot vergroening met biocontrol als basis is de wetgeving. Deze wordt uiteindelijk door de EU bepaald. Ook hierbij is samenwerking in Europa van groot belang. Vanuit de biocontrol werken wij als Artemis samen met de koepelorganisatie IBMA (International Biocontrol Manufacturers Association). Een goede definitie voor biologische producten is in de EU-wetgeving een must. Om te versnellen hebben wij een fast track nodig in de toelating van groene middelen. Een beoordelingstraject van werkzame stof naar middelen vraagt 5 tot 10 jaar. Dat is met de huidige vergroeningswensen van de maatschappij niet uit te leggen. Buiten Europa (bijv. in de VS) verloopt dat traject sneller, zonder dat daar aan kwaliteit wordt ingeboet. Samen met de Europese koepel IBMA wordt in Europa aan een versnelling van het traject gewerkt.’

Bron: Greenports Nederland 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven