Vlaanderen: Welke impact heeft het PAS-akkoord op de biosector?

Woensdag maakte de Vlaamse overheid bekend hoe ze de stikstofuitstoot door de landbouw wil terugdringen. Bioforum zet op een rijtje welk effect dit akkoord heeft op de Vlaamse bioboeren. 

In het nieuwe stikstofakkoord zijn maatregelen opgenomen om de kleinere of extensievere bedrijven te ontzien. Bovendien is opnieuw ruimte gecreëerd voor de biologische sector. BioForum reageerde daarom gematigd positief op het akkoord. “Gematigd” omdat de sectororganisatie nog steeds een toekomstgerichte visie mist waarbij landbouwgerelateerde problemen op een samenhangende manier worden opgelost en waarbij de systeemaanpak van de biologische sector deel van de oplossing is.

In een bericht wil Bioforum de biologische veehouders informeren over de stikstofmaatregelen en het correctiemechanisme dat voorzien is voor kleinschalige bedrijven en de biosector.

Algemene maatregelen
“Rode” bedrijven met een impactscore van meer dan 50% moeten hun vee-activiteiten versneld stopzetten (tegen 2025). Hiervoor zijn flankerende maatregelen voorzien. 
 
Voor zogenaamde “donkeroranje” bedrijven, met een impactscore van meer dan 20%, is er een vrijwillige stopzettingsregeling waarvoor dezelfde flankerende maatregelen worden voorzien. Hiervoor komt er een call in 2023. Wie hierop intekent, mag nog 3 jaar verder werken, maar de vergoeding is wel hoger als men na 1 (+20%) of 2 (+10%) stopt.
 
Varkens- en pluimveebedrijven die nog geen emissiearme stal hebben, moeten hun uitstoot elk met 60% ten opzichte van 2015 verminderen. Voor biologische en/of kleinschalige bedrijven is er een uitzondering (zie verder).
 
Voor rundveebedrijven gelden volgende reductie op sectorniveau: Vleesvee: 15% tov 2015 tegen 2030 (tov de actuele toestand komt dit neer op een reductie van 7,7%)
Melkvee: 15% tov 2015 tegen 2030 (tov de actuele toestand komt dit neer op een reductie van 23,7%
Mestkalveren: 20% tegen 2030
Deze doelstellingen gelden op sectorniveau voor de rundveebedrijven, maar er worden ook inspanningen verwacht op bedrijfsniveau, namelijk een reductie van 5% tegen 2025. Als je nu al maatregelen toepast die op de PAS-lijst staan (bv. beweiding), wordt dit nu al mee in rekening gebracht. 

Er komt een nulbemesting (max. 2 GVE) tegen 2028 in groene bestemmingen binnen Natura 2000 gebieden (de zgn. speciale beschermingszones, SBZ-H), met uitzondering van de huiskavels. Er is geen ontheffing meer mogelijk.
 
Voor de bedrijven in de omgeving van het Turnhouts Vennengebied komt er een aparte aanpak.
 
De PAS-lijst met mogelijke maatregelen zal worden geactualiseerd.
 
Kleinschalige bedrijven
Bedrijven met een maximale emissie van 500 kg ammoniak per jaar en een impactscore lager dan 0,025% zijn vrijgesteld. Ze moeten wel bijdragen aan de ambitie betreffende stikstofreductie door aangepaste maatregelen te nemen die ook binnen de specifieke bedrijfsrealiteit toepasbaar zijn. Hiervoor komen ze in aanmerking voor flankerend beleid.

Biologische bedrijven
Biologische bedrijven met een impactscore van minder dan 1% worden vrijgesteld van de verplichte reductiepercentages. Ze moeten wel de maatregelen treffen die inpasbaar zijn in het biologische lastenboek (de zgn. PAS-lijst).

Biologische bedrijven met een hogere impactscore moeten wel voldoen aan de algemene reductiepercentages (zie hierboven).
Andere diercategorieën dan pluimvee, varkens en rundvee
Voor deze diercategorieën (geiten, schapen, konijnen,…) zijn nog geen reductiepercentages voorzien, omdat er nog geen erkende maatregelen voorhanden zijn in de PAS-lijst. Bij de actualisering van deze lijst, zullen in de toekomst ook maatregelen worden voorzien voor deze sectoren. Die maatregelen moeten dan als standaardpraktijk bij managementkeuzes en/of de bouw van stallen toegepast worden.

Bron: Bioforum 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven