Minimaal 65% tegemoetkoming schade voor bedrijven

Schaderegeling waterramp Limburg en Noord-Brabant goed ontvangen

Het Nederlandse kabinet heeft de schaderegeling voor wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant gepresenteerd. Bedrijven die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van o.a. evacuatieschade en teeltplanschade. 

Bedrijven betalen maximaal € 6.014 aan eigen risico. Schade boven het bedrag van € 17.183 wordt volledig vergoed. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65%.

Als extra maatregelen kunnen boeren, akkerbouwers en telers als gevolg van het afstromend water en overstromingen te maken hebben met een negatieve kasstroom door schade aan hun gewassen. Daarom krijgen agrariërs een extra mogelijkheid om tot 24 augustus het voorschot op subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aan te vragen. 

De schaderegeling is in nauwe samenwerking met de regio tot stand gekomen en zal zo spoedig mogelijk in werking treden. Voor alle getroffenen is hun verzekering het eerste aanspreekpunt. De verzekeraars zijn al gestart met het vergoeden van geleden schade.

In reactie op de regeling, die nog goedgekeurd moet worden vanuit Brussel, laat de Limburgse Land- en Tuinbouwbond alvast weten dat de regeling 'boeren en tuinders een goed perspectief op tegemoetkoming in de schade' biedt.

Kabinet maakt uitzondering voor ramp
De extreme wateroverlast in Limburg is door het kabinet tot ramp verklaard. Daarom zet het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in. De Wts is een vangnet voor schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Voor zaken waarvan de huidige verzekeringsmogelijkheden niet algemeen bekend waren is het kabinet nu ruimhartig. Bij rampen in de toekomst wordt men geacht dergelijke schade verzekerd te hebben en zal dit niet onder de Wts vallen.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade hebben geleden in het vastgestelde gebied. Het schadegebied (zie kaart) bestaat uit delen die zijn getroffen door overstroming, afstromend water door extreme regenval of een combinatie van beide. 

Tegemoetkomingen
De hoogte van de tegemoetkomingen zijn per categorie vastgesteld.

Bedrijven die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bij:

  • Schade aan vaste en vlottende activa
  • Teeltplanschade
  • Veehouderijschade
  • Opstartkosten
  • 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten)
  • Evacuatiekosten van 100% (minimale vergoeding van € 901 ook als kosten lager zijn).

Bedrijven betalen maximaal € 6.014 aan eigen risico. Schade boven het bedrag van € 17.183 wordt volledig vergoed. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65%. 

Ook voor particulieren, overheden en kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen zijn aparte categorieën gemaakt. 

Andere regelingen
Eerder maakt het kabinet al bekend dat de coronasteunmaatregelen NOW en TVL beschikbaar zijn voor ondernemers wanneer zij aan de subsidievoorwaarden voldoen. Ten aanzien van omzetderving biedt de Wts een uitdrukkelijke uitsluiting, zo stelt het kabinet bij de bekendmaking. Het kabinet wil evenwel het gesprek hierover met de regio en ondernemersvertegenwoordigers voeren, waarbij ook aandacht is voor proportionaliteit, uitvoerbaarheid en precedentwerking. 

Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten (ten opzichte van een driemaands periode in 2019) kunnen terecht bij het NOW loket van het UWV. Met die loonsteun kunnen zij hun personeel blijven doorbetalen. Let op, als u NOW aanvraagt en ook andere schadecompensatie ontvangt, dan kan dit consequenties hebben bij latere verrekening. 

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het derde kwartaal (juli, augustus, september) van dit jaar gaat 31 augustus open. Ondernemers die minimaal 30% omzetverlies hebben en aan de voorwaarden voldoen kunnen voor die periode steun aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten bij de RVO. De subsidievoorwaarden van de TVL blijven hetzelfde. 

Boeren, akkerbouwers en telers kunnen als gevolg van het afstromend water en overstromingen te maken hebben met een negatieve kasstroom door schade aan hun gewassen. Daarom krijgen agrariërs een extra mogelijkheid om tot 24 augustus het voorschot op subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aan te vragen.

In goed overleg is met de provincie afgesproken in de uitvoering eveneens welwillend te kijken naar compensatie voor de buitendijkse gebieden (uiterwaarden) in de nabijheid van primaire waterkeringen, bij hele specifieke gevallen in Limburg die mogelijk tussen wal en schip dreigen te vallen.

Melden bij RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een meldpunt geopend waar particulieren, ondernemers en andere organisaties terecht kunnen voor afhandeling van hun materiële schade wanneer zij aansprak willen maken op de Wts. De RVO voert de regeling uit. Dat houdt in dat RVO taxaties laat uitvoeren, schadeformulieren verwerkt en namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen besluit en uitbetaalt.

Het meldpunt is sinds maandag 9 augustus open. Meer informatie en het meldingsformulier zijn te vinden op de website van de RVO via Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg juli 2021.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven