Gezocht: deelnemers aan GLB-pilot kringlooplandbouw/agrobosbouw

Op 16 februari publiceerde het Ministerie van LNV onder de kop ‘Nieuwe openstelling pilots voor nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’ een nieuwsbericht dat zo begon:

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 17,3 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe pilots, met als doel om de komende jaren informatie en inzichten te verzamelen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Duurzaam en toekomstbestendig boeren wordt extra beloond in het nieuwe GLB, dat op 1 januari 2023 in gaat. De zogenoemde ‘Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB’ hebben als doel om te testen hoe straks doelgerichte betalingen kunnen worden ingezet die bijdragen aan het verduurzamen van de landbouw.  Naast de oorspronkelijke GLB-pilots voor collectieven wordt de subsidiemodule uitgebreid met pilots op het gebied van veenweiden en kringlooplandbouw.

Sinds 2018 hebben ruim 500 agrariërs in zeven verschillende pilots nieuwe manieren voor meer duurzame landbouw getest in de praktijk. Het bekendste voorbeeld is het pionieren met ecoregelingen en een puntensysteem. Een agrariër kan in het nieuwe GLB vergoedingen krijgen voor bijvoorbeeld het toepassen van kruidenrijk grasland, houtwallen, stikstofreductie of  andere activiteiten die bijdragen aan doelstellingen op het gebied van lucht, water, bodem, landschap en klimaat.

Nieuw zijn de openstellingen vanaf 1 maart voor veenweiden en kringlooplandbouw. Deze twee pilots zijn ook bedoeld voor agrariërs die geen deel uitmaken van een ANLB-collectief. De pilot voor kringloop-landbouw richt zich onder meer op duurzamer beheer van landbouwbodems en op koolstofvastlegging. Mogelijke voorbeelden hiervan voor kringlooplandbouw/agrobosbouw zijn ecoregelingen voor het aanplanten en in stand houden van bomen, van houtige landschapselementen, van kruiden en ruigten of van natte landschapselementen; of voor het vastleggen van CO2 in bomen of de bodem.

Agrobosbouw NL is van plan om vóór 11 maart (de sluitingsdatum) samen met onder meer agrariërs en andere grondbezitters, de Federatie Particulier Grondbezit, het Louis Bolk Instituut en Hogeschool Van Hall Larenstein een projectplan in te dienen voor de GLB-pilot kringlooplandbouw/agrobosbouw die aansluit bij de door de minister van LNV gedane uitspraak dat 'het zoeken van versterking tussen bomen en landbouwgrond een thema voor een pilot kan zijn'. "Daarbij kijken we overigens niet alleen naar de toekomst, maar ook naar (het wegnemen van) belemmeringen voor agroforestry in de huidige wet- en regelgeving."

In de uitwerking van de Bossenstrategie omschrijven Rijk en provincies agroforestry als 'een vorm van kringlooplandbouw die bijdraagt aan een sterkere verbinding van landbouw en natuur'. Dat is ook de inzet van de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol verbonden’. "Agroforestry is ook voor de uitvoering van de Bossenstrategie een interessante ontwikkeling, omdat het kan bijdragen aan uitbreiding van bos en houtige landschapselementen. We zien agroforestry als een positieve en kansrijke ontwikkeling. Integratie van bomen in de bedrijfsvoering kan nieuwe verdienmodellen voor agrariërs opleveren en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan veerkrachtige en klimaatrobuuste landbouw, stikstofreductie en het versterken van landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit.”

In het kader van deze GLB-pilot kunnen agrariërs en andere grondbezitters die nieuwsgierig zijn naar wat (hun eventuele deelname aan) deze pilot allemaal voor hen zou kunnen betekenen (uiteenlopend van praktisch tot financieel), voor aanvullende informatie contact opnemen met Agrobosbouw via info@agrobosbouw.nl.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven