Koppeling agrarisch natuurbeheer en vergroeningseis GLB

De contouren en de onderhandelingsruimte rondom het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 beginnen langzaam zichtbaar te worden, maar volledige duidelijkheid komt pas in 2013.

Dat werd duidelijk tijdens een informatiebijeenkomst voor boerenbestuurders over de stand van zaken van de voorstellen van het nieuwe GLB, in Asten afgelopen maandag 2 juli.

In een bewogen presentatie gaf Herman Snijders van het ministerie van EL&I aan dat het belang van het kunnen voldoen aan de drie vergroeningseisen niet mag worden onderschat. Door de overheid wordt nu ongeveer 100 miljoen euro per jaar besteed aan agrarisch natuurbeheer. Vanaf 2014 wordt van het GLB budget 30 procent gereserveerd voor vergroening, dit is 240 miljoen euro per jaar. De jaarlijkse basispremie zal geleidelijk afnemen en tussen de 200 en 300 euro uitkomen. De vergroeningspremie zal ongeveer 120 euro per hectare gaan bedragen. Een belangrijke voorwaarde om daaraan als individuele agrariër te voldoen dient 7 procent van het akkerbouwareaal een ecologische focus te hebben. Luc Groot, lobbyist LTO Nederland, gaf aan dat veel landen deze 7 procent te hoog vinden. Een lager percentage wordt dan ook niet uitgesloten.

Ecologische focus

Onder gebieden met een ecologische focus wordt verstaan: agrarisch natuur- en landschapsbeheer, houtwallen, bomenrijen, akkerranden en kopakkers met bloemrijke zaaisels en dergelijke die de biodiversiteit bevorderen. Ook wordt nog in overleg met Brussel gekeken om agrariërs die collectief aan agrarische natuurbeheer doen, onderling afspraken te laten maken zodat zij in aanmerking kunnen komen voor een vergroeningspremie. Bos of heide, zeker als het niet aangrenzend en een groter areaal betreft, tellen niet mee bij de 7 procent als ecologisch focusgebied.

Verkopen

Recent heeft Har Frenken, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening van LLTB afdeling De Winning Limburg, erop gewezen dat het verstandig is dat agrariërs niet klakkeloos hun grond verkopen aan Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap of Natuurmonumenten. Mocht het beoogde natuurdoeltype passen binnen de vergroeningseisen, dan kan het wel eens verstandig zijn om de gronden helemaal niet te verkopen, maar zelf te beheren. Mocht dat nog niet duidelijk zijn, dan kan een terugkoopbeding in het contract worden opgenomen. Indien niet kan worden voldaan aan de 7 procent ecologische focus, kan dat voor een agrarisch bedrijf met veel grond jaarlijks duizenden euro's schelen, laat staan dat ook nog wordt gekort op de basistoeslag.

Bron: LLTB

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven